Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

Verdediging van de belangen van de sector : stand van zaken van december 2021

Een van de missies van het Steunpunt is het promoten en verdedigen van de belangen van de Brusselse diensten schuldbemiddeling en het formuleren van aanbevelingen over kwesties die verband houden met overmatige schuldenlast. Het doel is de toegang tot het recht en de sociale rechtvaardigheid te bevorderen en de menselijke waardigheid te verdedigen van mensen in financiële moeilijkheden, die met schulden worden geconfronteerd.

Hieronder vindt u een overzicht van de acties die we hebben ondernomen sinds de laatste stand van zaken van juni 2021.

1° Coronavirus

Dankzij het vaccin kunnen de coronamaatregelen stelselmatig worden afgebouwd, maar we blijven de update bijwerken die u HIER terugvindt.

2° Uitrol door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van het "CPC-platform"

We hebben onlangs een nota gepubliceerd met onze bedenkingen en terughoudendheid over de uitrol van dit platform, evenals van andere initiatieven die beweren armoede te bestrijden door de uitwisseling van informatie en/of de efficiëntie van de bemiddeling en/of minnelijke invordering te verbeteren.

Deze nota, die werd opgesteld in samenwerking met SAM (Vlaanderen) en het Observatorium Krediet en Schuldenlast (Wallonië) en het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN), is HIER beschikbaar, evenals een samenvatting ervan. Ze geniet de steun van tal van andere organisaties op het terrein, waaronder de Federatie van de Maatschappelijke Diensten.

We hebben ook een brief gestuurd naar de voorzitters en secretarissen van de OCMW’s van het Brussels Gewest om hen te informeren over de risico’s verbonden aan dit platform.

3° politieke lobbying

Deze gezamenlijke nota is onder meer overgemaakt aan de verschillende politieke kabinetten die bij deze materie betrokken zijn en wij hebben ons standpunt kunnen verdedigen voor de POD Maatschappelijke Integratie.

Verschillende van de kabinetten die we hebben benaderd, hebben ons gevraagd om ons standpunt en onze voorstellen voor de sector te komen presenteren. Zo onder meer de kabinetten van de minister belast met Armoedebestrijding, mevrouw Lalieux, en van de minister van Economische Zaken, de heer Dermagne.

Het kabinet-Dermagne heeft in de pers duidelijk laten blijken dat het van plan is om het Wetboek van economisch recht te hervormen en er een hele sectie over minnelijke schuldbemiddeling in op te nemen. In die context hebben ze ons geraadpleegd om kennis te nemen van ons standpunt en onze voorstellen. Wordt vervolgd…

4° Gemeenschappelijke eisen

We hebben beslist om deze uitstekende samenwerking met SAM (Vlaanderen) en het Observatorium Krediet en Schuldenlast (Wallonië) voort te zetten om een gezamenlijke reflectie over de eisen van de schuldbemiddelingssector op gang te brengen. Het doel is een gemeenschappelijk en geharmoniseerd standpunt naar voren te brengen in een volgend memorandum.

5° CSR

We blijven de onderzoeken van de FOD Economie en de Hoge Raad van Justitie over de collectieve schuldenregeling opvolgen. De resultaten worden op dit ogenblik nog geanalyseerd. Wij houden u op de hoogte zodra er concrete vorderingen te melden zijn.

6° Waterarmoede

Ook de werkgroep die is samengesteld met het oog op de herziening van de Waterverordening zet haar werkzaamheden voort. We blijven hieraan deelnemen en houden u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen.

7° Ongeoorloofde praktijken van gerechtsdeurwaarders

We hebben het Prijzenobservatorium opgericht door de FOD Economie ontmoet, dat momenteel de functie van gerechtsdeurwaarder onderzoekt. We hebben hen op de hoogte gebracht van de disfuncties die ons werden gemeld en wachten met ongeduld op de resultaten van hun onderzoek.

Wij hebben van onze kant ook een gedocumenteerde analyse van de "schuldenindustrie" gemaakt. De tekst wordt momenteel afgewerkt en zal binnenkort worden gepubliceerd.

Wat de tuchtklachten betreft, die in 2018-2019 zijn ingediend, is er slechts één die nog niet is afgewezen. We hebben evenwel nog steeds geen nieuws van de Tuchtcommissie waarnaar de Nationale Kamer het dossier op 26/01/2021 heeft doorverwezen.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief