Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

Verdediging van de belangen van het sector : Stand van zaken van juni 2020

Eén van de opdrachten van het Steunpunt is het bevorderen en verdedigen van de belangen van de Brusselse Diensten Schuldbemiddeling. Hier is een samenvatting van de acties die sinds de laatste Krant ondernomen werden.

Coronavirus - Maatregelen, ook voor de kwetsbare consumenten

De afgelopen weken is er heel wat lobbywerk verricht. Het Steunpunt lanceerde immers niet alleen verschillende persberichten [1] om het uitstel van de maandelijkse aflossingen van consumentenkredieten en de opschorting van maatregelen van gedwongen tenuitvoerlegging te bekomen, maar werd ook door parlementsleden aangesproken naar aanleiding van de wetsontwerpen in die zin, die in het federale parlement zijn ingediend.

We nemen ook deel aan de wekelijkse vergaderingen met andere federaties voor de gezondheid en welzijnssector in Brussel, met als doel de Brusselse Task Force "sociale noodsituaties" te informeren en in te lichten over de bekommernissen van de mensen. Ter informatie vindt u HIER alle eisen die wij aan hen hebben overgemaakt.

Met het oog op het post-coronatijdperk werken we nu aan maatregelen die na juni prioritair moeten worden genomen, en in het bijzonder aan de verplichte toekenning van een betalingsplan aan gezinnen die door covid-19 in moeilijkheden zijn gekomen.

Waterarmoede

Daarnaast maakt het Steunpunt ook deel uit van een door Leefmilieu Brussel opgerichte werkgroep die Brugel, Vivaqua, het kabinet van minister Maron en andere sociale spelers samenbrengt om de volgende herziening van de Waterverordening uit te werken. De besprekingen gaan in het bijzonder over de invoering van een sociaal tarief voor water in Brussel, maar ook over de invordering van onbetaalde schulden (uitvoering van de procedure, tussenkomst van de diensten schuldbemiddeling, toekenning van een redelijk betalingsplan, ...), en meer in het algemeen over de strijd tegen waterarmoede. De werkzaamheden zijn goed opgeschoten, ondanks de lockdown.

Onrechtmatige bedingen

Tot slot volgen we het wetsvoorstel dat de schadebedingen in de minnelijke fase beoogt te beperken nog steeds nauwlettend op. Na een behandeling door de Raad van State en een aantal amendementen is het voorstel opnieuw in de commissie goedgekeurd en zal het binnenkort opnieuw worden voorgelegd aan de plenaire vergadering van de Kamer.

Misbruik van de gerechtsdeurwaarders

Wat betreft de klachten die in februari 2018 bij de arrondissementsrechtbank van Brussel werden ingediend tegen bepaalde deurwaarderspraktijken, is er nog steeds geen beslissing genomen, ondanks onze maandelijkse herinneringen aan de Nationale Kamer.

Ook hier gaat het werk door ondanks de lockdown. Samen met onze Waalse en Vlaamse partners bereiden we een nieuw dossier voor om onze politieke overheden nogmaals te wijzen op de onrechtmatige praktijken op het gebied van de invordering van consumentenschulden en hen te overtuigen van de noodzaak om efficiëntere maatregelen te nemen om deze te doen stoppen. Een verbetering van het wetgevend kader is in dit opzicht noodzakelijk.

Bovendien willen wij de overheid, de instellingen en de ondernemingen wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, met name bij het toekennen van mandaten aan incassoprofessionals en bij het onderhandelen van contracten/openbare aanbestedingen voor de invordering van schulden.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief