Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

Dringende Corona-maatregelen, ook voor de kwetsbare consument

26/03/2020

Geachte Heer, Mevrouw,

De gevolgen van de Coronacrisis laten zich steeds harder voelen. Voor veel mensen wacht een periode van ziekte, (tijdelijke) werkloosheid of zelfs jobverlies en dus van minder of geen inkomen. Onze bezorgdheid over dat inkomstenverlies gaat vooral uit naar personen met weinig financiële reserves, zoals jonge gezinnen en huishoudens met lage inkomens, die niet aan al hun financiële verplichtingen zullen kunnen voldoen in de volgende maanden. Deze groep vormt de meest kwetsbare consumenten, en daarom roepen we vandaag alle overheden op om bijkomende consumentenbescherming te garanderen.

We zijn zeker niet blind voor wat de overheid al doet. Zo belooft de federale regering om snel werk te maken van een forfaitaire uitkering voor wie plots inkomensverlies lijdt. Verder zijn er maatregelen getroffen om zelfstandigen in moeilijkheden te helpen en om tijdelijk te stoppen met water- en energieafsluitingen en uithuiszettingen. Positief is ook de verklaring van een aantal gerechtsdeurwaarders [1], die zich ‘flexibel en begripvol willen opstellen nu het virus COVID-19 rondwaart.’ Openbare verkoopzalen zijn vanzelfsprekend gesloten en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders roept op om beslaglegging ‘zoveel mogelijk op te schorten’ [2]. We betreuren wel ten zeerste dat sommige deurwaarders die oproep negeren en dat rechtsbijstand momenteel zeker geen vanzelfsprekendheid is. [3]

Verder vernamen we uit de pers dat de Belgische bankensector bereid zou zijn om aan personen met financiële problemen kosteloos betalingsuitstel van hypothecaire leningen te verlenen indien nodig.’ Op zich een goede zaak, maar eentje met addertjes onder het gras. Wie financiële schade lijdt en betalingsuitstel wil, moet immers aan zijn kredietverstrekker het verband bewijzen tussen die schade en dat virus. Hoe de beoordeling van die bewijslast objectief en systematisch zal verlopen, is niet duidelijk. Hier is nog werk aan de winkel, al zijn de werkzaamheden wat betreft hypothecaire kredieten wel degelijk gestart.

Voor consumentenkredieten is er echter nog geen enkele steunmaatregel aangekondigd. Nochtans is het kosteloos verschuiven van de betalingsdeadline van consumentenkredieten evenzeer noodzakelijk. In Frankrijk pleiten financiële experts trouwens ook voor dergelijke maatregelen [4].

Per slot van rekening droegen in 2008 de belastingbetalers de gevolgen van de financiële crisis. De vraag aan de financiële sector om in deze crisis solidair te zijn met de consument – die overigens geen enkele schuld treft – is dan ook de logica zelf. Bovendien moeten er dringend maatregelen komen over schuldinvordering om een ontsporing van de kosten voor de meest kwetsbare huishoudens te vermijden.

Daarom vragen wij aan de regering om bij wijze van uitzondering en op basis van de volmachten die haar zijn toegekend ter bestrijding van de Coronacrisis, het volgende:

Wat betreft uitvoeringsmaatregelen:

 • De opschorting van alle nieuwe uitvoeringsmaatregelen (beslag op roerend en onroerend goed, loonoverdracht, loonbeslag, … gezien de moeilijkheid of zelfs onmogelijkheid voor particulieren om hun rechten te doen gelden tijdens deze periode;
 • De opschorting van de verjaringstermijnen en beroepstermijnen, vanaf 1 maart tot zolang de volmachten zijn verleend.

Wat betreft consumentenkredieten en hypothecaire kredieten:

 • 1.De opschorting tot nader order van de beëindiging van kredieten waarvoor sinds 1 maart geen terugbetalingen meer is gebeurd;
 • 2. De opschorting tot nader order van de werking van boeteclausules en renteverhogingen tijdens de schorsingsperiode;
 • 3. De opschorting tot nader order van alle registraties bij de Centrale voor Krediet aan Particulieren;
 • 4. Voor contracten met een afbetalingsplan, eisen dat de kredietverstrekkers de consumenten eveneens uitstel van betaling toestaan, zonder kosten of boetes, volgens de voorwaarden van het contract;
 • 5. Voor andere kredietovereenkomsten de kredietverstrekkers verplichten om de betaling van de openstaande termijnen uit te stellen voor een periode van één jaar, vanaf het einde van de opschortingsperiode, zonder kosten of boetes, overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst;
 • 6. De kredietverstrekkers verplichten de verzekerde consumenten te informeren over de mogelijkheid om hun verzekering tegen verlies van werk af te dwingen, en hen hierbij te ondersteunen.

Wat betreft andere uitstaande vorderingen:

 • De opschorting van alle contractbeëindigingen wegens onbetaalde termijnen vanaf 1 maart 2020 tot nader order;
 • De opschorting tot nader order van de werking van de boeteclausules en de renteverhogingen voor onbetaalde termijnen tijdens de schorsingsperiode.

Wij blijven tot uw beschikking mocht u bijkomende inlichtingen wensen.
Hoogachtend,

Deze verklaring wordt ondertekend door de volgende verenigingen:

CENTRE D’APPUI-MEDIATION DE DETTES asbl, FEDERATION DES CPAS BRUXELLOIS, FEDERATION DES SERVICES SOCIAUX Asbl, EQUIPES POPULAIRES, COORDINATION GAZ-ELECTRICITE-EAU, LES CENTRES DE REFERENCE WALLONS, VERBRAUCHERSCHUTZZENTRALE vog, FGTB-ABVV, MOC, ACLVB-CGSLB, ACV-CSC, TEST-ACHATS–TEST-AANKOOP, MUTUALITE CHRETIENNE-CHRISTELIJKE MUTUALITEIT, SOLIDARIS-MUTUALITE SOCIALISTE, GEZINSBOND, BEWEGING.NET, BAPN (RÉSEAU BELGE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ asbl- BELGISCH NETWERK ARMOEDEBESTRIJDING vzw), NETWERK TEGEN ARMOEDE, BRUSSELS PLATFORM ARMOEDE, RESEAU WALLON DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, FINANCITÉ, LE COLLECTIF SOLIDARITE CONTRE L’EXCLUSION Asbl, SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw.

Contact

Judith TOBAC
Beleidsmedewerker/Chargée de mission/Policy Officer
BAPN (BELGISCH NETWERK ARMOEDEBESTRIJDING vzw)
GSM: 0485.65.00.07
E-mail: judith.tobac@bapn.be


Sara WAELBERS
SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw
GSM: 0488.66.75.94
E-mail : sara.waelbers@samvzw.be

[3In Brussel is het Bureau voor Rechtsbijstand nu bijvoorbeeld alleen nog maar telefonisch bereikbaar. Hoe vind je dan een "pro deo" advocaat?

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief