Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Nieuwe regels voor de tussenkomst van de DAVO (OKTOBER 2020)

Er geldt sinds kort een nieuwe regel die een zekere impact zal hebben op de dossiers schuldbemiddeling : Sinds 1 juni 2020 geldt er geen inkomensvoorwaarde meer om een beroep te kunnen doen op de tussenkomst van DAVO.

Ter herinnering, de regels voor DAVO-interventie werden nader uitgewerkt tijdens de conferentie-debat van oktober 2018. (De notulen zijn HIER beschikbaar). De Dienst Voor Alimentatievorderingen (DAVO) kan op 2 manieren tussenkomen om onderhoudsgerechtigden te helpen, die problemen ondervinden bij het innen van het onderhoudsgeld:

 • ofwel door het maandelijkse onderhoudsgeld (en de achterstallen) in hun naam en voor hun rekening in te vorderen;
 • ofwel door hen voorschotten uit te betalen op toekomstige alimentatie (en deze vervolgens te verhalen op de onderhoudsplichtige).

De voorwaarden voor de tussenkomst van DAVO verschillen naargelang de opdracht die hem wordt toevertrouwd.

1° Voorwaarden voor de invordering van onderhoudsgeld en achterstallen :

  • De onderhoudsgerechtigde moet in België gedomicilieerd zijn ;
  • IDe schuldenaar moet gedurende de 12 maanden die aan de aanvraag voorafgaan ten minste 2 keer het onderhoudsgeld niet of slechts gedeeltelijk hebben betaald. De wanbetaling hoeft zich niet noodzakelijk gedurende twee opeenvolgende maanden te hebben voorgedaan, noch betrekking te hebben op het volledige bedrag ;
  • lDe onderhoudsgerechtigde moet een kind, een echtgenoot of een wettelijk samenwonende persoon zijn aan wie een recht op onderhoudsgeld is toegekend ;
  • Het onderhoudsgeld moet zijn vastgesteld in een uitvoerbare gerechtelijke beslissing of een authentieke akte (vóór de echtscheiding opgestelde overeenkomsten voor een notaris).

2° Voorwaarden voor de uitkering van voorschotten :

  • Het onderhoudsgeld moet bestemd zijn voor een kind ;
  • Een meerderjarig kind kan voorschotten blijven ontvangen zolang het recht heeft op kinderbijslag ;
  • De onderhoudsgerechtigde moet zijn woonplaats hebben in België ;
  • Gedurende de 12 maanden die aan de aanvraag voorafgaan werd hem ten minste 2 keer het onderhoudsgeld niet of slechts gedeeltelijk uitbetaald. De wanbetaling hoeft zich niet noodzakelijk gedurende twee opeenvolgende maanden te hebben voorgedaan ;
  • Het onderhoudsgeld is vastgesteld in een uitvoerbare gerechtelijke beslissing of in een authentieke akte ;
  • Zoals aan het begin van dit artikel vermeld, geldt er sinds 1 juni 2020 geen inkomensvoorwaarde meer om in aanmerking te komen voor de tussenkomst van de DAVO.

OPGELET ! LHet recht op voorschotten op onderhoudsgeld wordt toegekend voor een periode van zes maanden.
Deze periode kan worden verlengd, mits de onderhoudsgerechtigde nog steeds aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet.
Bovendien handelt DAVO alleen op aanvraag van de onderhoudsgerechtigde. De aanvraag moet worden ingediend met behulp van een ad-hocformulier (te downloaden op: de website van DAVO), waaraan een reeks documenten moet worden gehecht.

De tussenkomst van DAVO is gratis voor de onderhoudsgerechtigde. De onderhoudsplichtige daarentegen is een bijdrage in de werkingskosten van DAVO verschuldigd, gelijk aan 13% van de bedragen die hij in hoofdsom moet betalen (onderhoudsgeld, inclusief achterstallen).

Wanneer de onderhoudsplichtige het alimentatiegeld en de werkingskosten zes keer achter elkaar betaalt, stopt DAVO zijn tussenkomst voor toekomstige alimentatiebetalingen. Het onderhoudsgeld moet vanaf dat ogenblik rechtstreeks aan de onderhoudsgerechtigde worden betaald, zodat de schuldenaar ook niet langer 13% hoeft te betalen op het uitgekeerde bedrag. DAVO zal echter wel doorgaan met de invordering van de achterstallen.

Dit is overigens niet de enige nieuwigheid in de werking van DAVO, aangezien via de wet van 09/06/2020 ook een deel van zijn invorderingsregels werden aangepast aan de regels van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen dat door de FOD wordt toegepast voor alle schulden aan de staat.

 • Zo zal de terugvordering gebeuren via het innings- en invorderingsregister, in plaats van via dwang.
 • De kennisgeving van de beslissingen van DAVO aan de schuldeiser en de schuldenaar hoeft niet langer per aangetekend schrijven te gebeuren, maar zal voortaan per gewone post geschieden.

Een laatste nieuwigheid, ten slotte, die evenwel niet is opgenomen in deze wet, is het feit dat DAVO sinds 01/07/2020 geen contante betalingen via een postkantoor meer aanvaardt. Enkel gewone bankoverschrijvingen worden nog geaccepteerd.

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief