Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

CORONAVIRUS - Maatregelen betreffende de INKOMSTEN en PREMIES

Gepubliceerd op 30/03/2020
Laatste update op 06/07/2020

1° Wat de door de crisis getroffen WERKERS betreft

 • loonverdieners van wie de activiteit zou worden verstoord, kunnen tot 30/06/2020 profiteren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen. Let op: de persoon ontvangt slechts 70% van zijn gebruikelijke brutoloon, gemaximeerd op € 2.754,76, met een toeslag van € 5,63 per dag en riskeert een bijkomende belasting. Deze mogelijkheid is onder bepaalde voorwaarden ook uitgebreid voor uitzendkrachten.

NIEUW - De regering heeft deze maatregel tot 31/08/2020 verlengt. (KB 26/06/2020).

 • Invaliditeitsuitkeringen voor werknemers in ondernemingen met aangepast werk of sociale werkplaatsen die tijdelijk werkloos zijn, zullen ook worden gehandhaafd.
We vestigen de aandacht van de bemiddelaars op de noodzaak om een reserve voor deze belastingtoeslag in overweging te nemen als de gebruiker meestal met een negatieve belastingberekening (een te betalen bedrag) komt te zitten. De werkloosheidsuitkering wordt immers slechts aan de bron belast tegen 26,75% op het niveau van de bedrijfsvoorheffing, wat overeenkomt met een vermindering bestemd voor de werklozen, de zeer laagbetaalden en al wie niet meer dan 30.000,00 € bruto per jaar verdient. Als de werkloosheid slechts tijdelijk is en het totale jaarinkomen hoger is dan dit bedrag (zoals vaak het geval is voor een voltijdse werknemer), dan kan de vermindering van de bedrijfsvoorheffing niet meer worden toegepast en zal de bedrijfsvoorheffing worden verhoogd tot 40%, wat zal resulteren in een regularisatie en een belastingtoeslag.
 • De dagen van tijdelijke werkloosheid in verband met het Coronavirus tussen 01/02/2020 en 30/06/2020 zullen worden opgenomen in de berekening van het vakantiegeld. KB van 28/05/2020.
 • Tijdelijke werkloosheid kan worden gecombineerd met vrijwilligerswerk met behoud van de tijdelijke werkloosheidsuitkering. Tot 30 juni 2020 moet dit niet worden gemeld of aangevraagd bij de RVA.
 • De pensioen-, overlijdens-, invaliditeits- en hospitalisatieverzekering van deze tijdelijk werklozen blijft behouden tot 30 september, ondanks de onderbreking van de arbeidsovereenkomst. Dit is een uitzondering, want normaal gesproken hadden deze dekkingen moeten worden opgeschort.

2° Wat de door de crisis getroffen ZELFSTANDIGEN betreft

 • De betrokken zelfstandigen hebben ook de mogelijkheid om een vermindering en/of vrijstelling van hun socialezekerheidsbijdragen aan te vragen. Alle aanvragen moeten worden ingediend bij het sociale verzekeringsfonds van de zelfstandige en zullen bijna automatisch aanvaard worden voor de eerste 2 kwartalen van 2020.
 • NIEUW - Voor personen die volledig arbeidsongeschikt zijn op primaire basis (d.w.z. in het eerste jaar van de invaliditeit), stijgt de uitkering, die normaal 60% van het laatste salaris bedraagt, tot 70% en wordt deze verhoogd met een dagvergoeding van 5,63 €/dag, waardoor deze in overeenstemming is met de bedragen voor tijdelijke "corona"-werkloosheid. Deze maatregel geldt sinds 01/03/2020, wat betekent dat de begunstigden recht hebben op regularisatie, die binnen 3 maanden moet plaatsvinden. Er is geen einddatum voorzien, zodat deze bedragen moeten blijven stijgen tot de volgende pivot-index volgend jaar maart. Raadpleeg voor meer informatie het Koninklijk Besluit van 24/06/2020 of vraag het aan de onderlinge verzekeringsmaatschappij.
 • Zelfstandigen die ten minste 8 dagen niet kunnen werken, hebben recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ten laste van de mutualiteit vanaf de eerste dag.
 • Deze maatregelen geven hen ook de mogelijkheid om gemakkelijker een vervangingsinkomen te krijgen (overbruggingsrecht). Deze overbruggingsrecht is ook toegankelijk voor aanvullende zelfstandigen die ten minste de minimumbijdrage betalen die geldt voor zelfstandigen als hoofdberoep (745,51€ per kwartaal). De federale minister heeft onlangs aangekondigd dat hij deze mogelijkheid wil uitbreiden tot een breder publiek van aanvullende zelfstandigen. NIEUW - Voor beroepen die nog niet hebben kunnen terugkeren naar het werk (evenement...) zou dit overbruggingsrecht worden verlengd tot 31/08/2020..
  Voor meer informatie over de maatregelen die momenteel van kracht zijn, zie de website van liantis

NIEUW - De regering heeft odeze maatregel tot 31/08/2020 verlengt. (KB 26/06/2020).

 • Zelfstandigen en KMO’s die in Brussel gevestigd zijn, hebben recht op een gewestelijke premie van € 4.000,00 als ze hun activiteit tijdelijk hebben moeten stoppen vanwege de gezondheidscrisis. Deze premie kan ook worden aangevraagd door sociale-integratiebedrijven en de dienstenchequebedrijven.
  Ondernemers en micro-ondernemingen (0 tot 5personnen) die niet hebben moeten stoppen maar die hun activiteit aanzienlijk zien afnemen, hebben recht op een premie van € 2.000,00, terwijl taxibedrijven en autobedrijven met chauffeurs aanspraak kunnen maken op een steun van € 3.000,00 en de annulering van de belasting op de exploitatie van taxi’s of auto’s met chauffeur. NIEUW - Er zal een budget van 200.000 euro, opgesplitst in individuele premies van 3.000 euro, beschikbaar worden gesteld om de door de crisis getroffen voedselproducenten te ondersteunen.
  Deze premies kunnen gevraagd worden op de website van de Brusselse overheid.
 • Tussen 24/04/2020 en 17/06/2020 genieten zelfstandigen en bedrijven die in moeilijkheden zijn geraakt door de gezondheidscrisis (d.w.z. die voor de crisis niet in moeilijkheden verkeerden) bescherming tegen beslagen en faillissements- of reorganisatieverklaringen. Voor meer informatie zie het subartikel over gerechtsdeurwaarders.

3° Wat de VERVANGINGSINKOMEN (WERKLOOSHEIDSUITKERING – LEEFLOON – ZIEKTE-UITKERING – …) betreft,

 • Voor degenen die voor het begin van de gezondheidscrisis werkloos waren, beslist de minister van Economische Zaken de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen met ingang van 1 april gedurende drie maanden te bevriezen. (KB van 23/04/2020).
 • NIEUW - Zowel personen met een handicap als begunstigden van het leefloon of de IGO ontvangen een eenmalige premie van €250,00via afkortingen van 50,00€ par maand vanaf juli. Dit maakt deel uit van de maatregelen waartoe de federale regering op 29/05/2020 heeft besloten, maar die nog niet zijn bevestigd. We nemen contact met u op zodra we meer informatie hebben ontvangen.
 • NIEUW - Gepensioneerden van 65 jaar en ouder die hun aanvullend inkomen verliezen als gevolg van het coronavirus COVID-19 hebben de mogelijkheid een tijdelijke werkloosheidsuitkering te bekomen (Wet van 09/06/2020).

4° Wat de KUNSTENAARS betreft,

 • Het Steunpunt is niet de enige die de overheid heeft opgeroepen om de situatie van kunstenaars aan te pakken. Het is nu zover, want op 14/05 beloofde de Brusselse regering een bonus van 2.000,00 euro toe te kennen aan culturele en creatieve organisaties in Brussel die door de crisis werden getroffen, alsook een uitzonderlijke steun tot 1.500,00 euro voor cultuurwerkers. We wachten op het decreet dat dit alles zal invoeren, maar voorlopig is er meer informatie beschikbaar op de website minister-presidentt

5° Wat de OUDERS betreft,

 • Ouders met een kind jonger dan 12 jaar hebben de mogelijkheid om ouderlijke corona verlof aan te vragen. Dat betreft werknemers (gedurende ten minste een maand) of zelfstandigen (op voorwaarde dat zij geen overbruggingsrechten hebben aangevraagd). Zij kunnen hun uitkering met 1/5 of halftijds verlagen voor een uitkering die 25% hoger is dan een standaard ouderschapsverlof, d.w.z. een nettobedrag van 149,60 euro voor 1/5 en 440,96 euro voor halftijds (verhoogd voor eenoudergezinnen). Opgelet, het zal nodig zijn om eerst het akkoord van de werkgever te bekomen : het verlof zal moeten worden opgenomen in de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2020. (KB nr. 23 van 13/05/2020)
  NIEUW - De regering heeft deze maatregel tot 30/09/2020 verlengt. (KB 26/06/2020).
  Voor meer informatie kunt u terecht op de RVA-website.

NIEUW - De regering heeft op 06/06 aangekondigd dat zij deze maatregel tot 31/08 zou verlengen, maar deze is nog niet in wetgeving omgeze.

6° Wat de HUURDERS betreft

 • Er wordt een premie van 215,00€ voorzien voor elke privé-huurder die in Brussel woont en die door de gezondheidscrisis een volledig of gedeeltelijk inkomensverlies heeft geleden. Een aanvraag moet worden ingediend bij het Gewest. Opgelet, dit geldt alleen voor bescheiden inkomens, d.w.z. het jaarlijkse netto belastbaar totaal van het huishouden (vóór de Coronaviruscrisis) moet gelijk zijn aan of kleiner zijn dan 150% van het voorziene toelatingsplafond voor sociale woningen, afhankelijk van de samenstelling van het huishouden. Dat is 34.924,76€ voor een alleenstaande, 38.805,30€ voor een huishouden met één inkomen, 44.348,97€ voor een huishouden met twee inkomens maar zonder kinderen, dan stijgt het plafond in functie van het aantal kinderen.
  NIEUW - Een brief met de aanvraag procedure zal naar de potentiële begunstigden worden gestuurd. Indien een persoon die aan de voorwaarden voldoet tegen 01/07/2020 nog steeds geen brief heeft ontvangen, kan hij of zij een aanvraag indienen via MyTax, het door de fiscus van Brussel opgerichte IT-platform (toegankelijk via de website www.mytax.brussels of door middel van een aanvraag die via een app kan worden gedownload op uw smartphone).
  Voor meer details over de aanvraagprocedure kunt u de artikelen 8 & 9 van het decreet van de Brusselse regering van 29/05/2020 raadplegen, die beschikbaar zijn op de 1 2 3 Page suivante

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief