Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

CORONAVIRUS 2de GOLF - Maatregelen betreffende de INKOMSTEN

Update op 26/10/2021

1° WAT DE DOOR DE CRISIS GETROFFEN WERKERS BETREFT

 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en om economische redenen kan nog steeds aangevraagd worden voor de sectoren die hun activiteiten als gevolg van de gedeeltelijke lockdown hebben moeten stilleggen of terugschroeven. Ter herinnering: het inkomen van de werknemer wordt verlaagd tot 70% van zijn gebruikelijke brutoloon, met een maximum van € 2.754,76, en een aanvulling van € 5,63 per dag.
  Deze maatregelen werden verlengd tot 31/12/2021.
  Meer informatie op de website van de RVA
Opgelet: de werknemer zal extra belastingen moeten betalen als het gemiddelde inkomen over het hele jaar de bovengrens bereikt. NIEUW - vooral omdat de bedrijfsvoorheffing op deze uitkeringen van 26% tot 15% verlaagd werd. Dit kan leiden tot een extra belasting van ongeveer € 1.500,00.
 • Personen die tussen maart en november 2020 gedurende ten minste 52 werkdagen tijdelijk werkloos zijn geweest, hebben recht op een premie van € 150,00 bruto + € 10,00 per extra dag werkloosheid met een maximum van 780,00€ bruto. De toekenning van deze premie gebeurt automatisch en het eerste deel werd eind december uitbetaald. Meer informatie hierover is te vinden op deze pagina van de website van de RVA.
 • Indien de klas van een kind van een werknemer gesloten is, kan de werknemer "VERLOF OPVANG KIND IN QUARANTAINE" aanvragen, zie hieronder bij rubriek VOOR OUDERS.

2° WAT DE DOOR DE CRISIS GETROFFEN ZELFSTANDIGEN BETREFT

 • Tijdens de gezondheidscrisis zou Het overbruggingsrecht in verschillende gevallen kunnen worden aangevraagd;
  • voor sectoren die tot sluiting zijn gedwongen (= 1e pijler), Deze maatregel werd niet verlengd na 30/09/2021.
  • voor bedrijven die meer dan 40% van hun omzet hebben verloren als gevolg van de crisis (= 2e pijler) Deze maatregel werd verlengd tot 31/12/2021, maar de drempel werd verhoogd tot 65% vanaf 01/10/2021.
  • Voor de klassieke gevallen van toegang tot het overbruggingsrecht, d.w.z. wanneer de zelfstandige zijn activiteit staakt of onderbreekt.

Sinds januari 2021 kunnen zelfstandigen ook in aanmerking komen voor een tijdelijk overbruggingsrecht in geval van quarantaine of kinderverzorging (= 3e pijler) - zie hieronder bij rubriek VOOR OUDERS.
De uitkering voor zelfstandigen bedraagt € 1.261,69 per maand voor alleenstaanden en € 1.614,10 voor zelfstandigen met gezinslast. Het wordt verdubbeld voor begunstigden van de 1e pijler of in 2 gedeeld voor zelfstandigen in bijberoep (op voorwaarde dat hun totale inkomen niet hoger is dan het bedrag van een volledige uitkering)
Gelieve er nota van te nemen dat de termijn voor het indienen van een aanvraag beperkt is in de tijd. Zo is het niet langer mogelijk een aanvraag in te dienen voor de maanden maart tot en met juni 2020, en moet het overbruggingsrecht voor de maanden juli tot en met september worden aangevraagd vóór 31/03/2021.
Meer informatie op de website van het RSVZ.

Opgelet: de gebruiker zal extra belasting moeten betalen als het gemiddelde inkomen over het hele jaar de bovengrens bereikt.
 • Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de eenmalige sectorpremies die tijdens de eerste lockdown in het Brussels Gewest werden ingevoerd. Wel is er een nieuwe premie van maximum € 5.000,00 voorzien geweest voor de “niet-essentiële” ondernemingen die moesten sluiten. Het bedrag van de premie zal een vast deel omvatten van € 1.500,00 en een deel dat in verhouding zal staan tot het werkelijk geleden verlies. NIEUW - Deze premie diende te worden aangevraagd vóór 25/03/2021.
 • De wet van 20 december 2020 verleent tot 31/01/2021 een tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen.
  NIEUW - Deze maatregel werd niet verlengd.
  We merken op dat er als gevolg van de eerste lockdown een "officieus" moratorium van kracht bleef vanwege de FOD Financiën en de RSZ die ervan afzagen om ondernemingen op dagvaarding failliet te verklaren voor fiscale of sociale schulden.

3° VOOR PERSONEN DIE EEN VERVANGINGSINKOMEN GENIETEN

 • De tijdelijke premie van € 50,00 per maand die sinds september 2020 wordt toegekend aan begunstigden van een leefloon of daarmee gelijkgestelde sociale bijstand, is verlengd tot en met 31/09/2021 voor een totaalbedrag van 750,00 euro. Deze maatregel werd verlengd tot 31/12/2021 maar verlaagd tot €25,00/maand].
 • Sinds april 2020 is degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen bevroren wegens moeilijkheden bij het vinden van een baan. Deze maatregel werd niet verlengd tot na 30/09/2021].
 • Inpassingsuitkeringen (= werkloosheidsuitkering na opleiding) die na april 2020 afliepen, werden verlengd wegens moeilijkheden bij het vinden van werk. Deze maatregel werd niet verlengd na 30/09/2021].

4° VOOR KUNSTENAARS

 • Kunstenaars kunnen sinds juli 2020 een volledige werkloosheidsuitkering ontvangen. Deze maatregel werd niet verlengd na 30/09/2021].
  Procedure en informatie zijn beschikbaar op de website van de RVA.

5° VOOR OUDERS

 • Aangezien de scholen en de kinderopvang open blijven, komt er geen nieuw corona-ouderschapsverlof. In geval van sluiting van de klas of afdeling kunnen de ouders die een arbeidsovereenkomst hebben wel “verlof opvang kind quarantaine” aanvragen. Het gaat in feite om een variant van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, en is aan volgende voorwaarden onderworpen:
  o Er moet een attest worden voorgelegd dat de sluiting van de instelling aantoont (model HIER).
  o De werkgever heeft het recht niet om het verlof te weigeren.
  o Het verlof kan deeltijds of voltijds worden opgenomen.
  De tegemoetkoming voor de werknemer is gelijk aan de tijdelijke corona-werkloosheidsvergoeding, d.w.z. 70% van het gederfde loon, met een aanvulling van € 5,63 per dag.
  Deze bij de wet van 23/10/2020 ingevoerde maatregel geldt sinds 01/10/2021 (een aanvraag met terugwerkende kracht tot die begindatum kan worden ingediend) Deze maatregel werd verlengd tot 31/12/2021].
  De verlenging van de herfstvakantie 2020 wordt ook beschouwd als een sluiting die verband houdt met het coronavirus en recht geeft op verlof "kind in quarantaine”.
  Procedure en informatie zijn beschikbaar op de website van de RVA.
  Ouders die als zelfstandige werken, kunnen onder dezelfde voorwaarden ook in aanmerking komen voor een "OVERBRUGGINGSRECHT IN GEVAL VAN QUARANTAINE OF ZORG VOOR EEN KIND" (zie hierboven de rubriek over zelfstandigen)

6° VOOR HUURDERS

 • Er zijn voorlopig geen nieuwe maatregelen.

Het artikel over de maatregelen die tijdens de eerste lockdown zijn genomen, vindt u HIER. Om terug te keren naar het hoofdartikel, klik HIER of zie het gedetailleerde menu aan de linkerkant.

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief