Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

CORONAVIRUS - Maartegelen betreffende de DAGELIJKSE UITGAVEN

gepubliceerd op 30/03/2020
Laatste update op 06/07/2020

1° Wat WONINGEN betreft

 • In België is niets voorzien voor een verplicht uitstel van particuliere huurprijzen zelfs voor sociale woningen als studentenkots (= Franse maatregel). De inning van handelshuren van de Grondregie en het OCMW van de Stad is geschorst voor de maanden april en mei 2020.
  Voor meer informatie over de beslissing van de Stad Brussel, raadpleeg dit artikel uit de krant Le Soir.
 • Een huurder wiens contract tijdens de lockdown eindigt, kan vragen dat zijn opzegging wordt verlengd tot het einde van de lockdown. Hij zal natuurlijk de huur voor de betreffende maanden moeten betalen.
 • Studenten die hun kot niet meer nodig hebben vanwege de lockdown kunnen hun studentencontract opzeggen met een verkorte opzegtermijn van één maand. (in plaats van de gebruikelijke 2 maanden).
 • In de sociale woningbouw is het mogelijk om het bedrag van uw huur te herzien als uw inkomen ten minste 20% lager is dan het bedrag dat wordt gebruikt voor de berekening van de werkelijke huur. Een herberekening kan worden overwogen.
  Neem contact op met uw sociale huisvestingsmaatschappij
 • De Nationale Bank heeft, in samenwerking met de federale regering en de financiële sector, beslist om het uitstel van de hypotheekbetalingen gratis toe te staan tot NIEUW - 01/01/2020, voor alle personen, inclusief particulieren, die door de crisis worden getroffen. De aanvraag kan worden ingediend tot een ùmaand ervoor, maar het zal de rente niet schorsen, behalve als de lener een inkomen heeft van minder dan 1.700,00€/netto.
  Voor meer informatie kunt u terecht op de website van FEBELFIN.
 • Deze verlenging kan ook worden aangevraagd voor een schuldsaldoverzekering en een brandverzekering indien deze gekoppeld zijn aan de hypothecaire lening. Deze overeenkomst is bevestigd op de website van de FSMA. Er zij op gewezen dat het uitstel van de brandverzekering alleen geldt voor personen die tijdelijk werkloos zijn, wat bijvoorbeeld de zelfstandigen uitsluit.

2° Wat de ENERGIELEVERINGEN betreft,

 • De gas- en elektriciteitsonderbrekingen werden opgeschort tot en met 30 juni 2020. NIEUW - De Brusselse regering heeft aangekondigd dat die maatregelen tot 31/03/2021 zal oworden velengd maar we wachten steed op de bevestiging ervan. Voor meer informaties kunt u de website van Sibelga raadplegen
 • Met betrekking tot energiefakturen hanteren leveranciers verschillende strategieën, variërend van nachttarief tot de aangekondigde weigering van een betalingsfaciliteit. Voor een samenvatting van deze maatregelen kunt u het artikel in de krant l’Echo raadplegen. (alleen in het Frans)
 • Als u uw energiefactuur in Brussel niet kon betalen door een inkomensverlies als gevolg van de gezondheidscrisis, kunt u bij BRUGEL een aanvraag indienen voor het beschermde klantenstatuut - speciale Covid-19. Daarvoor moet u tussen 1 februari 2020 en 31 december 2020 tijdelijk werkloos zijn geweest of gebruik hebben gemaakt van het overbruggingsrecht gedurende ten minste 14 dagen en een ingebrekestelling van uw leverancier hebben ontvangen. Dit statuut is dan 1 jaar geldig en beschermt u tegen afsluitingen en invorderingsprocedures en garandeert u een voordelig tarief.
  Voor meer informatie of om een aanvraag in te dienen, kunt u terecht op de BRUGEL website.
 • Ook op het gebied van watervoorziening worden de onderbrekingen van de watertoevoer gedurende de gehele crisisperiode opgeschort. Bovendien heeft Vivaqua een versoepeling van de invorderingsprocedure aangekondigd, aangezien er vóór eind juni geen aanmaningen voor de waterfacturen zullen worden verstuurd en de betalingsplannen in 10 termijnen of minder automatisch zullen worden geaccepteerd. Gelieve uw aanvraag op het volgende adres door te sturen afbetalingsplan@vivaqua.be. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Vivaqua.
 • Op het niveau van de verwarmingstoelage wordt de periode van 60 dagen voor het indienen van een aanvraag bij het sociaal stookoliefonds na levering verlengd tijdens de gezondheidscrisis (a priori tot 30 juni - nog te bevestigen). Voor meer informatie kunt u terecht op de site van het Sociaal Verwarmingsfonds.

3° Wat BELASTINGEN en TAKSEN betreft

 • De federale regering heeft een reeks maatregelen genomen om hulp te bieden aan personen en bedrijven die een inkomensverlies zouden lijden als gevolg van sanitaire lockdownmaatregelen. Zo kan iedereen die een inkomensdaling kan verantwoorden, een aanvraag indienen voor betalingsfaciliteiten voor de betaling van personenbelasting, vennootschapsbelasting en werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid.. De administratie heeft reeds gepland om de termijnen voor de betaling van de PB, onroerende voorheffing, met 2 maanden te verlengen en volledige of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen van toeslagen en rente] in geval van laattijdige betaling. De betaling van de roerende voorheffing en de btw voor de maanden maart en april wordt met 2 maanden uitgesteld. NIEUW: de verkeersbetaling en de belasting op de inverkeerstelling in Brussel worden met 4 maanden uitgesteld. Voor meer informatie kunt u terecht op de Website van de FOD Financiën.
 • NIEUW - De RSZ-bijdragen verschuldigd van 20.03.2020 tot 15.12.2020 door niet-essentiële bedrijven die moesten sluiten, kunnen worden uitgesteld. (KB van 04/06/2020)
 • Op gewestelijk niveau worden belastingen voor markten, kiosken en ambulante markten niet aangerekend en het jaarlijkse terrasgeld wordt ook met 50% verlaagd. Voor meer informatie over de beslissing van de Stad Brussel, zie dit artikel uit de krant Le Soir.

4° Wat het VERVOER betreft

 • Controle voor parkeren op straat werd opgeschort in alle 19 gemeenten voor de duur van de crisis. NIEUW - Om een te snelle deconfiniëring te vermijden, worden controles hervat vanaf 18/05/2020.
  Voor meer informatie, bezoek de website van Parking.Brussel.
 • Om essentiële reizen niet te vehinderen, zijn de boetes met betrekking tot het verkeer van vervuilende voertuigen in lage-emissiezones (LEZ) tijdelijk geschorst, NIEUW - Ze zullen hervatten op 01/07/2020.. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de stad Brussel.

5° Wat de GEZONDHEIDSZORGEN betreft

Op het niveau van de gezondheidszorg zijn veel maatregelen genomen, waarvan sommige betrekking kunnen hebben op de schuldbemiddelingssector.

 • Telefonische raadplegingen worden door het RIZIV tijdelijk erkend als specifieke raadplegingen. Als de persoon recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, worden deze raadplegingen volledig vergoed door het ziekenfonds (geen eigen bijdrage). Als de persoon geen recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, adviseert het RIZIV de artsen geen eigen bijdrage in rekening te brengen, maar dit is niet verplicht.
 • In geval van een ziekenhuisopname wordt de vergoeding van de kosten voor en na de ziekenhuisopname verlengd voor de duur van de lockdown.
 • In geval van een ziekenhuisopname voor de behandeling van COVID-19 worden de kosten goed gedekt door een hospitalisatieverzekering en wordt er geen eenpersoonskamertoeslag in rekening gebracht als het isolement het gevolg is van een medische beslissing.
  Voor meer volledige informatie kunt u terecht op de website van het RIZIV.

6° Wat de KREDIETEN betreft

 • Iedereen die door de crisis wordt getroffen, heeft het recht om een verlenging van zijn of haar hypothecaire lening te vragen NIEUW - tot en met 01/01/2021. (zie hierboven paragraaf "wat de WONINGEN betreft")
 • Ook voor consumenten krediet is het mogelijk om uitstel aan te vragen. In het geval van een verkoop of lening op afbetaling zal dit uitstel de vorm aannemen van een uitstel van de maandelijkse afbetalingen, in het geval van een kredietopening is wordt het nulstellingstermijn uitgesteld. Dit uitstel kan aan de schuldeiser worden opgelegd onder de volgende voorwaarden :
  • Dit uitstel moet vóór 31/07 door de lener worden aangevraagd.
  • Dit uitstel is geldig voor 3 maanden, en kan worden verlengd met 3 extra maanden.
  • Er mag geen sprake zijn van betalingsachterstand op 01/04/2020.
  • Ten minste één persoon in het huishouden van de lener moet een inkomensverlies hebben geleden als gevolg van het Coronavirus.
  • Dit uitstel is niet van toepassing als de maandelijkse aflossing minder dan € 50,00 bedraagt.
   De rente wordt gedurende deze periode niet geschorst en wordt ofwel gespreid over de resterende aflossingsperiode (verhoging van de maandelijkse betaling), ofwel in één keer gevorderd bij de laatste betaling.
 • Niet-financiële vennootschappen en zelfstandigen met een gezonde financiële situatie hebben al een dergelijk uitstel gekregen, niet alleen voor hun hypothecair krediet, maar ook voor alle andere soorten kredieten. Deze laatste hebben ook de mogelijkheid gekregen om een nieuw krediet met staatsgarantie af te sluiten evenals een nieuwe kredietlijn met een maximale looptijd van 12 maanden.
Het Steunpunt waarschuwt tegen dit soort kredieten met een zeer hoog tarief (ongeveer 14%) in vergelijking met bijvoorbeeld een autolening, die over het algemeen varieert tussen 0 en 2%. We eisen ook dat de geplande maatregelen voor hypothecair krediet worden uitgebreid naar andere soorten krediet, zoals consumentenkrediet. Voor meer informatie, zie ons persbericht

Om terug te keren naar het hoofdartikel, klik HIER of zie het gedetailleerde menu aan de linkerkant.

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief