Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Veroordeling van een gerechtsdeurwaarder (OKTOBER 2017)

Sommige dossiers belichten donkere zones in de praktijk van bepaalde gerechtsdeurwaarders. In andere dossiers komen fouten naar boven of worden zelfs praktijken aan het licht gebracht die niet in overeenstemming te brengen zijn met de eerbare uitoefening van het beroep van deurwaarder: onduidelijke afrekeningen, buitensporige kosten, dreigementen, een gebrek aan communicatie, ... Sommige van deze feiten worden regelmatig vastgesteld bij een deel van de deurwaarders, wat de reputatie van alle gerechtelijke deurwaarders schaadt en een schaduw werpt over de hele beroepsgroep.

Sommige van deze dossiers rechtvaardigen de neerlegging van een klacht bij de nationale kamer van gerechtdeurwaarders of bij de bevoegde arrondissementskamer om het gedrag van het betreffende kantoor te laten vaststellen. Of het nu gaat om een geïsoleerd dan wel om een terugkerend probleem, door de tuchtinstanties voor gerechtsdeurwaarders aan te spreken wordt het mogelijk om de schuldige terecht te wijzen en de hele beroepsgroep eraan te herinneren dat zij gehouden zijn aan de naleving van de ter zake vastgestelde regels.

In tal van situaties wordt er echter niet automatisch een klacht ingediend, omdat we merken dat een groot aantal klachten niet tot de gewenste uitkomst leiden. We stellen vast dat het niet ongebruikelijk is dat een schuldbemiddelaar aarzelt om een klacht in te dienen of er helemaal van afziet, omdat er geen resultaten werden geboekt in vorige dossiers. Hoewel het Steunpunt er blijft op aandringen dat het steeds aangewezen is om klacht in te dienen om de zaken in beweging te brengen, moeten we vaststellen dat deze zienswijze soms moeilijk verdedigbaar is. De tijd en energie die men in de procedure stopt weegt vaak niet op tegen het resultaat, zodat een zeker defaitisme begrijpelijk kan zijn.

Sommige dossiers geven ons echter opnieuw hoop en sterken ons in het nut van de voorgestelde aanpak.

We delen hier met u een situatie waar een klacht tot een positief resultaat heeft geleid. Een kantoor dat vaak opduikt in schuldbemiddelingsdossiers werd veroordeeld voor praktijken die niet in overeenstemming zijn met de ethische code waaraan gerechtelijke deurwaarders zich dienen te houden.

De bevoegde commissie wees op het gebrek aan duidelijkheid in de afrekening en de deurwaarder in kwestie werd dan ook tot de orde geroepen. Ook al gaat het hier om een veroordeling, men kan betreuren dat de commissie zich tot deze sanctie heeft beperkt, die immers de lichtste is die de commissie kan uitspreken. Een strengere sanctie zou wenselijk zijn geweest voor dit kantoor dat voortdurend opduikt in betwiste dossiers.

We moeten ook opmerken dat de commissie zich heeft uitgesproken over het nut en het belang om een klacht in te dienen. Met andere woorden, ze laat ruime mogelijkheden toe om een klacht neer te leggen. De persoon die een klacht neerlegt, hoeft zelf geen betrokken partij in de zaak te zijn.

U vindt hieronder de beslissing van de commissie:

Décision commission disciplinaire

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief