Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

De honoraria van gerechtelijke schuldbemiddelaars : Toepasselijke tarieven vanaf 01/01/2023

De honoraria van de schuldbemiddelaars worden geïndexeerd in functie van de consumentenprijsindex. Elke jaar op 1st januari is de indexeringsmogelijkheid bekeken maar enkel aangepast wanneer de bedragen met 5% of meer stijgen of dalen. Het werd het geval in 2018, 2022 en 2023.

Er mogen geen erelonen worden geïnd zonder dat deze voorafgaandelijk werden begroot (= goedgekeurd) door de rechter. Behoudens aanvraag voor provisionele begroting, worden de begrotingsaanvragen ingediend:

  • ter gelegenheid van het verzoek tot homologatie van de minnelijke aanzuiveringsregeling
  • op de openbare zitting voor de gerechtelijke aanzuiveringsregeling
  • ter gelegenheid van de jaarverslagen
  • ter gelegenheid van de zittingen tot herroeping of tot wijziging van reeds aangenomen regelingen.

Bij elk verzoek van de schuldbemiddelaar wordt een gedetailleerde afrekening gevoegd van de te betalen prestaties en van de reeds gemaakte of nog te maken kosten.

Het komt voor dat de rechter toelaat dat een voorschot wordt aangerekend, bijvoorbeeld om reeds gemaakte kosten te dekken in een procedure waarin het bijzonder moeilijk blijkt om een minnelijke regeling te treffen. Deze mogelijkheid is uitdrukkelijk voorzien in artikel 1675/19 van het gerechtelijk wetboek (de rechter geeft, op verzoek van de schuldbemiddelaar, een bevel tot tenuitvoerlegging voor het voorschot dat hij bepaalt of ten belope van het bedrag van de erelonen, ...).

De tarieven en honoraria van de schuldbemiddelaar
Tarieven overeenkomstig K.B. van 18.12.1998Bedragen sinds 01.01.2018Bedragen sinds 01.01.2022Bedragen sinds 01.01.2023
Art. 2,1° Basis ereloon voor 5 schuldeisers 539,01 € 589,95€ 651,01€
per bijkomende schuldeiser 35,94 € 39,34€ 43,41€
Art. 2,2° Per betaling ten gunste van de verzoeker 8,97 € 9,82€ 10,83€
Art. 2,3° Jaarlijkse opvolging en controle voor 5 schuldeisers 215,59 € 235,96€ 260,39€
Per bijkomende schuldeiser 14,37 € 15,73€ 17,36€
Art. 2,4° Herziening of herroeping 179,66 € 196,64€ 216,99€
Art. 2,5° voor het inwinnen van inlichtingen bedoeld in art 1675/8 (per schriftelijke verklaring) 107,80 € 117,99€ 130,20€
Art. 3 Aanwezigheid van de schuldbemiddelaar op een zitting 89,81 € 98,30€ 108,47€
Art. 4,1° Gewone brief (+ eventuele kosten van een aangetekende zending) 12,58 € 13,77€ 15,19€
Art. 4,2° Gewone omzendbrief (= brief gericht aan drie of meer schuldenaars of schuldeisers)
(+eventuele kosten van een aangetekende zending)
7,20 € 7,88€ 8,70€
Art. 4,3° Kosten voor telefoon, elektronische berichtgeving en fotokopieën (enkel één keer per dossier) 107,80 € 117,99€ 130,20€
Art. 4,4° Reiskosten (per kilometer) 0,23€/km 0,25€/km 0,28€/km

Voor meer uitleg over de manier om dit tarief te gebruiken, lees volgende artikel.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief