Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

CORONAVIRUS - Effecten van gezondheidsmaatregelen op de sector schuldbemiddeling

Gepubliceerd op 09/04/2020
Laatste update op 15/05/2020

Beste schuldbemiddelaar(ster),

Hieronder volgt een kort overzicht van de maatregelen die genomen werden om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 tegen te gaan en die een impact hebben op de sector schuldbemiddeling :

Onder het tabblad "Particulieren? Hulp nodig?" bevindt zich een artikel waar we vertrekken van de verschillende onderdelen van een budget om de impact van de coronamaatregelen uit te leggen.

 1. Wat de HOORZITTINGEN IN JUSTITIE betreft
 • Het College van Gerechtshoven en Rechtbanken heeft de rechters bevolen alleen dringende zaken te behandelen, en civiele zaken waarvoor de schriftelijke procedure kan worden gebruikt. Wat CSR betreft blijven de Arbeidsrechters echter de ontvankelijkheid van de verzoekschriften behandelen. Deze kunnen digitaal worden ingediend via E-DEPOSIT.
  De algemene schorsing van de hoorzittingen was geldig tot 03/05/2020 en werd niet verlengd. De hoorzittingen zouden dus in theorie kunnen worden hervat, op voorwaarde dat de gezondheidsveiligheidsmaatregelen worden gerespecteerd. Elke rechtbank moet daarom zijn eigen hervatting organiseren. In Brussel bijvoorbeeld blijven deVredegerechten, de Arbeidsrechtbank en de Ondernemingsrechtbank gesloten tot 17 mei 2020, terwijl de hoorzittingen in het Gerecht van eerste aanleg al op 11 mei 2020 kunnen worden hervat. Maar het aantal hoorzittingen zal (zeer) beperkt zijn.
  De informatie zal worden gepubliceerd zodra deze beschikbaar is op de website www.rechtbanken-tribunaux.be.
 • De verjarings- en instellingsingstermijnen die verstrijken tussen 09/04/2020 en het einde van de inperkingsperiode worden verlengd tot 1 maand na het einde van de inperkingsperiode. Voor meer informatie kunt u de inhoud van het Koninklijk Besluit van 09/04/2020 raadplegen op de website van STRADA.
  Er zij op gewezen dat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ook alle verval- en beroepstermijnen tegen haar administratieve beslissingen van 16/03/2020 tot 16/04/2020 (verlengd tot 15/05/2020) had opgeschort. Voor meer informatie kunt u de inhoud van het besluit van het College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 02/04/2020 en 16/04/2020 raadplegen.
 • De permanenties voor eerstelijnsrechtsbijstand worden vervangen door telefonische meldpunten van maandag tot vrijdag, van 9.00 tot 11.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. NIEUW- Deze schorsing is voorzien tot 18/05/2020 en zou dus na die datum moeten aflopen.
  Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Commissie voor rechtsbijstand
 1. Wat de GERECHTELIJKE UITVOERINGEN en de GERECHTSDEURWAARDERS betreft,
 • Fysieke ontruimingen van woningen zijn verboden tot 03/04/2020. Deze maatregel is verlengd tot 03/05/2020 en NIEUW zal in het Waalse Gewest en in Brussel verder worden verlengd tot 30/06/2020. De verlengingsbesluiten zijn nog niet gepubliceerd, maar de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders heeft telefonisch bevestigd dat er in dit verband instructies zijn gegeven aan de gerechtsdeurwaarders. In Vlaanderen is het moratorium van kracht tot 17/07/2020.
 • Wat de incasso betreft, zal de verkoopzaal van de gerechtsdeurwaarders tot het einde van de paasvakantie gesloten zijn. Er zal dus geen verkoop van roerende goederen plaatsvinden vóór 03/05/2020. Pas op, dit betekent niet dat alle vervolgingen worden opgeschort. Gerechtsdeurwaarders kunnen nog steeds gebruik maken van andere middelen van tenuitvoerlegging (beslaglegging; beslag op onroerend goed; op rekening; ...) en een beslag op roerende goederen waarbij een dag van verkoop na 03/05/2020 wordt vastgesteld, blijft mogelijk. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders heeft haar leden gevraagd om de procedures door de deurwaarders te beperken tot minstens 19/04/2020,“ zonder evenwel de continuïteit van de gerechtelijke procedure uit het oog te verliezen”.
  Opgelt, sinds 20/04/2020 machtigt zij de gerechtsdeurwaarders om de activiteiten van betekening en kennisgeving van documenten én feitenverklaringen over te nemen. We zullen proberen u op tijd te waarschuwen voor de heropening van de verkoopzaal en de hervatting van de inbeslagnames, maar we herinneren u eraan dat de beste manier om inbeslagname te voorkomen is om nu met de deurwaarder te onderhandelen over de betalingsfaciliteiten.
  Voor meer informatie kunt u de circulaires aan de gerechtsdeurwaarders raadplegen op de website van de Nationale Kamer.
Bij gebrek aan een strikter uitstel van executiemaatregelen pleit het Steunpunt momenteel bij de beleidsmakers voor het opleggen van een bufferperiode waarin schuldeisers verplicht zouden zijn een redelijk betalingsplan te aanvaarden. We houden u op de hoogte als dit lukt.
 1. Wat de door de crisis getroffen WERKERS betreft,
 • De federale regering heeft een reeks maatregelen genomen voor personen en bedrijven die een inkomensverlies zouden lijden als gevolg van de gezondheidsmaatregelen. Zo kan iedereen die een inkomensverlies kan verantwoorden, betalingsfaciliteiten aanvragen voor de betaling van personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. De administratie heeft al beslist de betalingstermijnen van PB, onroerende voorheffing en verkeersbelastingen met twee maanden te verlengen met een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van toeslagen en interesten in geval van laattijdige betaling. De betaling van de roerende voorheffing en de BTW voor de maanden maart en april wordt met 2 maanden uitgesteld. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de FOD Financiën.
 • NIEUWWerknemers die voor ten minste een maand verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met hun werkgever en die een kind hebben dat jonger is dan 12 jaar, hebben de mogelijkheid om corona-ouderschapsverlof aan te vragen. Zij zullen hun prestatie met 1/5 of halftijds kunnen verlagen voor een uitkering die 25% hoger is dan een standaard ouderschapsverlof, d.w.z. een nettobedrag van 149,60 euro voor 1/5 vermindering en 440,96 euro voor halftijds (verhoogd voor eenoudergezinnen). Opgelet, eerst moet het akkoord van de werkgever worden bekomen: het verlof zal moeten worden opgenomen in de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2020.
  Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de RVA.
 • Werknemers wiens activiteit zou worden verstoord, kunnen profiteren van tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht of om economische redenen. Opgelet, de persoon ontvangt slechts 70% van zijn gebruikelijk brutosalaris, beperkt tot 2.754,76 € met een toeslag van 5,63 € per dag en is blootgesteld aan een fiscale toeslag. Voor meer informaties, zie dit artikel uit de krant l’Echo (alleen in het frans).
We vestigen de aandacht van de schuldbemiddelaars op de noodzaak om een reserve voor deze belastingtoeslag te voorzien als de gebruiker meestal een negatieve belastingberekening (een te betalen bedrag) heeft. De tijdelijke werkloosheidsuitkering wordt immers slechts aan de bron belast tegen 26,75% van de bedrijfsvoorheffing, wat overeenkomt met een vermindering bestemd voor de werklozen, de zeer laagbetaalden en al wie niet meer dan 30.000,00 € bruto per jaar aan inkomsten heeft. Als de werkloosheid slechts tijdelijk is en het totale jaarinkomen hoger is dan dit bedrag (zoals vaak het geval is voor een voltijdse werknemer), dan kan de vermindering van de bedrijfsvoorheffing niet meer worden toegepast en zal de bedrijfsvoorheffing worden verhoogd tot 40%, wat zal resulteren in een regularisatie en een belastingtoeslag.
 • De pensioen-, overlijdens-, invaliditeits- en hospitalisatieverzekering van deze tijdelijk werklozen blijft behouden tot 30 september, ondanks de onderbreking van de arbeidsovereenkomst. Dit is een uitzondering, want normaal gesproken hadden deze dekkingen moeten worden opgeschort.
 • Voor degenen die voor het begin van de gezondheidscrisis werkloos waren, kondigde de minister van Economische Zaken aan dat hij van plan was de degressiviteit van de werkloosheid met ingang van 1 april gedurende drie maanden te bevriezen. We geven u hier meer info over zodra het Koninklijk Besluit tot vaststelling van deze maatregel gepubliceerd wordt.
 • De betrokken zelfstandigen hebben ook de mogelijkheid om een vermindering en/of vrijstelling van hun socialezekerheidsbijdragen aan te vragen. Alle aanvragen moeten worden ingediend bij het sociale verzekeringsfonds van de zelfstandige en zullen bijna automatisch aanvaard worden voor de eerste 2 kwartalen van 2020. Deze maatregelen geven hen ook de mogelijkheid om gemakkelijker een vervangingsinkomen te krijgen (overbruggingsrecht). Deze overbruggingsrecht is ook toegankelijk voor aanvullende zelfstandigen die ten minste de minimumbijdrage betalen die geldt voor zelfstandigen als hoofdberoep (745,51€ per kwartaal). De federale minister heeft onlangs aangekondigd dat hij deze mogelijkheid wil uitbreiden tot een breder publiek van aanvullende zelfstandigen. Voor meer informatie over de maatregelen die momenteel van kracht zijn, zie de website van liantis
 • Zelfstandigen en KMO’s die in Brussel gevestigd zijn, hebben recht op een gewestelijke premie van € 4.000,00 als ze hun activiteit tijdelijk hebben moeten stoppen vanwege de gezondheidscrisis. Ondernemers en micro-ondernemingen die niet hebben moeten stoppen maar die hun activiteit aanzienlijk zien afnemen, hebben recht op een premie van € 2.000,00, terwijl taxibedrijven en autobedrijven met chauffeurs anspraak kunnen maken op een steun van € 3.000,00 en de annulering van de belasting op de exploitatie van taxi’s of auto’s met chauffeur. Deze premies kunnen gevraagd worden op de website van de Brusselse overheid.
 • De federale regering heeft besloten om zelfstandigen en bedrijven in moeilijkheden als gevolg van de gezondheidscrisis bescherming te bieden tegen inbeslagnames en faillissements- of reorganisatieverklaringen, die loopt van 24/04/2020 tot 17/05/2020 NIEUW - Die opschorting word tot 17/06/2020 verlengd en omvat :
  • het verbod op roerend beslagen.
  • het verbod op faillissement of ontbinding door een schuldeiser
  • de automatische verlenging van de in een gerechtelijk reorganisatie voorziene termijnen tot de duur van de tijdelijke opschorting
  • Geen unilaterale of gerechtelijke ontbinding van lopende contracten voor niet-betaling
 1. Wat de ENERGIELEVERINGEN betreft,
 • De gas- en elektriciteitsonderbrekingen worden opgeschort. Sibelga heeft namelijk de winterstop minstens tot en met 30 juni 2020 verlengd. Voor meer informaties kunt u de website van Sibelga raadplegen.
 • Met betrekking tot energiefakturen hanteren leveranciers verschillende strategieën, variërend van nachttarief tot de aangekondigde weigering van een betalingsfaciliteit. Voor een samenvatting van deze maatregelen kunt u het artikel in de krant l’Echo raadplegen. (alleen in het Frans)
 • Ook op het gebied van de watervoorziening worden de onderbrekingen gedurende de gehele crisisperiode opgeschort. Bovendien heeft Vivaqua een versoepeling van de invorderingsprocedure aangekondigd, aangezien er vóór eind juni geen aanmaningen voor de waterfacturen zullen worden verstuurd en de betalingsplannen in 10 termijnen of minder automatisch zullen worden geaccepteerd. Gelieve uw aanvraag op het volgende adres door te sturen afbetalingsplan@vivaqua.be. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Vivaqua
 1. Wat het VERVOER betreft,
 • Het openbaar vervoer blijft rijden, maar met een aangepaste service. Op het niveau van de MIVB is het de bedoeling om bij voorrang een bepaalde frequentie te handhaven op de lijnen die de ziekenhuizen bedienen en/of tijdens de "piekuren" waarin het merendeel van de woon-werkverplaatsingen plaatsvinden. Aan NMBS-zijde worden de wagons verlengd om de naleving van de afstandsregels te vergemakkelijken. Voor meer informatie kunt u terecht op de websites van de MIVB en de NMBS.
 • Aangezien verplaatsingen beperkt zijn, wordt de controle op de betaling van het gereguleerde parkeren op straat in de 19 gemeenten tot nader order opgeschort. NIEUW - Om een te snelle afbouw van de coronamaatregelen te vermijden, zullen de controles vanaf 18/05/2020 worden hervat.
  Voor meer informatie kunt u terecht op de website Parking.Brussels.
 • Om de essentiële verplaatsingen niet te verhinderen, worden boetes met betrekking tot het verkeer van vervuilende voertuigen in Low Emission Zones (LEZs) tijdelijk opgeschort. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de stad Brussel.
 1. Wat de WONINGEN betreft
 • Er wordt een premie van 215,00€ voorzien voor elke privé-huurder die in Brussel woont en die door de gezondheidscrisis een volledig of gedeeltelijk inkomensverlies heeft geleden. Een aanvraag moet worden ingediend bij het Gewest. Opgelet, dit geldt alleen voor bescheiden inkomens, d.w.z. het jaarlijkse netto belastbaar totaal van het huishouden (vóór de Coronaviruscrisis) moet gelijk zijn aan of kleiner zijn dan 150% van het voorziene toelatingsplafond voor sociale woningen, afhankelijk van de samenstelling van het huishouden. Dat is 34.924,76€ voor een alleenstaande, 38.805,30€ voor een huishouden met één inkomen, 44.348,97€ voor een huishouden met twee inkomens maar zonder kinderen, dan stijgt het plafond in functie van het aantal kinderen. Een aanvraag moet worden ingediend bij het Gewest.
 • De inning van de handelshuurgelden van de Grondregie en de OCMW’s is opgeschort voor de maanden april en mei 2020. Belastingen voor markten, kiosken en marskramers worden niet in rekening gebracht en ook de jaarlijkse terraskosten worden met 50% verlaagd. Voor meer informatie over de beslissing van de Stad Brussel, zie dit artikel in de krant Le Soir (alleen in het Frans). Momenteel is er in België niets gepland voor een uitstel van de privéhuur voor sociale woningen of studentenkots.
 • Een huurder wiens contract tijdens de opsluiting eindigt, kan vragen dat zijn opzegging wordt verlengd tot het einde van de opsluiting. Hij zal natuurlijk de huur voor de betreffende maanden moeten betalen.
 • Studenten die hun kot niet meer nodig hebben vanwege de lockdown kunnen hun studentencontract opzeggen met een verkorte opzegtermijn van één maand. (in plaats van de gebruikelijke 2 maanden)
 • In de sociale woningbouw is het mogelijk om het bedrag van uw huur te herzien als uw inkomen ten minste 20% lager is dan het bedrag dat wordt gebruikt voor de berekening van de werkelijke huur. Een herberekening kan worden overwogen.
  Neem contact op met uw sociale huisvestingsmaatschappij
 • De Nationale Bank heeft, in samenwerking met de federale regering en de financiële sector, beslist om het uitstel van de hypotheekbetalingen gratis toe te staan tot 30/09/2020, voor alle personen, inclusief particulieren, die door de crisis worden getroffen en die daarom vragen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van FEBELFIN.
 • Deze verlenging kan ook worden aangevraagd voor een schuldsaldoverzekering en een brandverzekering indien deze gekoppeld zijn aan de hypothecaire lening. Deze overeenkomst is bevestigd op de website van de FSMA. Er zij op gewezen dat het uitstel van de brandverzekering alleen geldt voor personen die tijdelijk werkloos zijn, wat bijvoorbeeld de zelfstandigen uitsluit.
 1. Wat de KREDIETEN betreft
 • Iedereen die door de crisis wordt getroffen, heeft het recht om een verlenging van zijn of haar hypothecaire lening te vragen. (zie hierboven paragraaf "wat de WONINGEN betreft")
 • Sinds het begin van de gezondheidscrisis vragen het Steunpunt Schuldbemiddeling (zie ons persbericht) en andere maatschappelijke actoren de overheid om kredietverstrekkers ook te verplichten om verlengingen van consumentenkredieten toe te staan en de mogelijkheid om het contract tijdens de crisisperiode op te zeggen, op te schorten. De PS heeft bovendien een wetsvoorstel (nr. 1155/1) ingediend bij het federale parlement dat rechtstreeks is geïnspireerd op onze voorstellen. Dit voorstel werd tijdens de plenaire vergadering van 16 april jl. met spoed behandeld en werd al snel gevolgd door een ander wetsvoorstel van de CD&V. Een "compromis"-tekst wordt momenteel in het Parlement besproken en we hopen dat de tekst snel in stemming kan worden gebracht. NIEUW - Op 14/05 werd een nieuwe amendement voorgesteld op de krediten van minder dan 50€/maand te en de text zal volgende week opnieuw in stemming kan worden gebracht. We houden u op de hoogte van de voortgang.
 • Niet-financiële vennootschappen en zelfstandigen met een gezonde financiële situatie hebben al een dergelijk uitstel gekregen, niet alleen voor hun hypothecair krediet, maar ook voor alle andere soorten kredieten. Deze laatste hebben ook de mogelijkheid gekregen om een nieuw krediet met staatsgarantie af te sluiten evenals een nieuwe kredietlijn met een maximale looptijd van 12 maanden.
Het Steunpunt waarschuwt tegen dit soort kredieten met een zeer hoog tarief (ongeveer 14%) in vergelijking met bijvoorbeeld een autolening, die over het algemeen varieert tussen 0 en 2%. We eisen ook dat de geplande maatregelen voor hypothecair krediet worden uitgebreid naar andere soorten krediet, zoals consumentenkrediet. Voor meer informatie, zie ons persbericht
 1. Wat de HEALTH CARE betreft

Op het niveau van de gezondheidszorg zijn veel maatregelen genomen, waarvan sommige betrekking kunnen hebben op de schuldbemiddelingssector.

 • Telefonische raadplegingen worden door het RIZIV tijdelijk erkend als specifieke raadplegingen. Als de persoon recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, worden deze raadplegingen volledig vergoed door het ziekenfonds (geen eigen bijdrage). Als de persoon geen recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, adviseert het RIZIV de artsen geen eigen bijdrage in rekening te brengen, maar dit is niet verplicht.
 • In geval van een ziekenhuisopname wordt de vergoeding van de kosten voor en na de ziekenhuisopname verlengd voor de duur van de lockdown.
 • In geval van een ziekenhuisopname voor de behandeling van COVID-19 worden de kosten goed gedekt door een hospitalisatieverzekering en wordt er geen eenpersoonskamertoeslag in rekening gebracht als het isolement het gevolg is van een medische beslissing.
  Voor meer volledige informatie kunt u terecht op de website van het RIZIV.

We houden u op de hoogte als we meer nieuws ontvangen, dus aarzel niet om de informatie in uw bezit te delen zodat we het aan de hele sector kunnen doorgeven.

Met vriendelijke groeten

Het team van het Steunpunt

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief