Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

CORONAVIRUS - Effecten van gezondheidsmaatregelen op de sector schuldbemiddeling (update 06/04)

Beste schuldbemiddelaar(ster),

Hieronder volgt een kort overzicht van de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 tegen te gaan en die een impact hebben op de sector schuldbemiddeling :

 1. Wat de HOORZITTINGEN IN JUSTITIE betreft
 • Het College van Gerechtshoven en Rechtbanken heeft de rechters bevolen alleen dringende zaken te behandelen, en civiele zaken waarvoor de schriftelijke procedure kan worden gebruikt. Alle hoorzittingen in CSR worden daarom uitgesteld omdat ze niet als dringend worden beschouwd. Een nieuwe datum zal worden gecommuniceerd zodra de gezondheidssituatie dit toelaat. NIEUW De Arbeidsrechters blijven echter de ontvankelijkheid van de verzoekschriften behandelen. Deze kunnen digitaal worden ingediend via E-DEPOSIT.
  Tot slot herinneren we eraan dat er op dit moment in België niets gepland is voor een uitstel van de termijnen die eindigen tijdens de periode van afzondering. Voor meer informatie kunt u het besluit van het college van commissarissen raadplegen.
 • De permanenties voor eerstelijnsrechtsbijstand worden vervangen door telefonische meldpunten die werken van maandag tot vrijdag, van 9.00 tot 11.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
 1. Wat de GERECHTELIJKE UITVOERINGEN en de GERECHTSDEURWAARDERS betreft,
 • Fysieke ontruimingen van woningen zijn verboden tot 03/04/2020, Deze maatregel, die indien nodig kan worden verlengd, werd genomen bij besluit van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat u hier [1] kunt raadplegen.
 • Wat de incasso betreft, zal de verkoopzaal van de gerechtsdeurwaarders tot het einde van de paasvakantie gesloten zijn. Er zal dus geen verkoop van roerende goederen plaatsvinden vóór 23/04/2020. Pas op, dit betekent niet dat alle vervolgingen worden opgeschort. Gerechtsdeurwaarders kunnen nog steeds gebruik maken van andere middelen van tenuitvoerlegging (beslaglegging; beslag op onroerend goed; op rekening; ...) en een beslag op roerende goederen waarbij een dag van verkoop na 23/04/2020 wordt vastgesteld, blijft mogelijk. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders heeft haar leden gevraagd om de procedures door de deurwaarders te beperken tot minstens 19/04/2020,“ zonder evenwel de continuïteit van de gerechtelijke procedure uit het oog te verliezen”. Terwijl de Franstalige Unie van gerechtsdeurwaarders de deurwaarders uitnodigde om “gas terug te nemen ”.
  Voor meer informaties kunt U de website van de verkoopzaal raadplegen, de site van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en de verklaringen van de Franstalige Unie van gerechtsdeurwaarders.
Het Steunpunt roept van zijn kant op tot een strenger beleid voor het opschorten van de uitvoeringsmaatregelen. Voor meer informatie, zie ons persbericht
 1. Wat de door de crisis getroffen WERKERS betreft,
 • De federale regering heeft een reeks maatregelen genomen om verlichting te bieden aan personen en bedrijven die een inkomensverlies zouden lijden als gevolg van maatregelen om de gezondheid in te perken. Zo kan iedereen die een inkomensverlies kan verantwoorden, betalingsfaciliteiten aanvragen voor de betaling van personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. De administratie kan betalingsplannen toestaan voor 18 maanden en een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van toeslagen en interesten in geval van laattijdige betaling. Voor meer informaties, zie dit artikel van de RTBF (alleen in het frans).
 • Werknemers wiens activiteit zou worden verstoord, kunnen profiteren van tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht of om economische redenen. NIEUW Opgelet, de persoon ontvangt slechts 70% van zijn gebruikelijk brutosalaris en is blootgesteld aan een fiscale toeslag. De schuldbemiddelaars worden eraan herinnerd dat ze een reserve moeten aanleggen voor deze belastingtoeslag, zoals ze dat altijd moeten doen in geval van tijdelijke of technische werkloosheid. De werkloosheidsuitkering wordt immers slechts aan de bron belast tegen 26,75% op het niveau van de roerende voorheffing, wat een vermindering is die bedoeld is voor zeer lage inkomens. Als de werkloosheid slechts tijdelijk is en het totale jaarinkomen meer dan € 30.000,00 bruto bedraagt (zoals vaak het geval is voor een voltijdse werknemer), dan kan de vermindering van de bedrijfsvoorheffing niet worden toegepast en zal de bedrijfsvoorheffing oplopen tot 40%, wat zal resulteren in een regularisatie en een belastingtoeslag. Voor meer informaties, zie dit artikel uit de krant l’Echo (alleen in het frans).
 • De pensioen-, overlijdens-, invaliditeits- en hospitalisatieverzekering van deze tijdelijk werklozen blijft gehandhaafd tot 30 september, ondanks de onderbreking van de arbeidsovereenkomst. Dit is een uitzondering, want normaal gesproken hadden deze dekkingen moeten worden opgeschort.
 • De betrokken zelfstandigen hebben ook de mogelijkheid om een vermindering en/of vrijstelling van hun socialezekerheidsbijdragen aan te vragen. Alle aanvragen moeten worden ingediend bij het socialeverzekeringsfonds van de zelfstandige en zullen bijna automatisch zijn voor de eerste 2 kwartalen van 2020. Deze maatregelen geven hen ook de mogelijkheid om gemakkelijker een vervangingsinkomen te krijgen (overbruggingsrecht). Voor meer informaties, zie de webstie van liantis
 1. Wat de ENERGIELEVERINGEN betreft,
 • De gas- en elektriciteitsonderbrekingen worden opgeschort. Sibelga heeft namelijk de winterstop minstens tot en met 30 april 2020 verlengd. Voor meer informaties kunt u de website van Sibelga raadplegen.
 • Met betrekking tot energierekeningenfakturen hanteren leveranciers verschillende strategieën, variërend van nachttarief tot de aangekondigde weigering van een betalingsfaciliteit. Voor een samenvatting van deze maatregelen kunt u het artikel in de krant l’Echo raadplegen. (alleen in het Frans)
 • Ook op het gebied van de watervoorziening worden de onderbrekingen gedurende de gehele crisisperiode opgeschort. Bovendien heeft Vivaqua een versoepeling van de invorderingsprocedure aangekondigd, aangezien er vóór eind juni geen aanmaningen voor de waterfacturen zullen worden verstuurd en de betalingsplannen in 10 termijnen of minder automatisch zullen worden geaccepteerd. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Vivaqua
 1. Wat het VERVOER betreft,
 • Het openbaar vervoer blijft rijden, maar met een aangepaste service. Op het niveau van de MIVB is het de bedoeling om bij voorrang een bepaalde frequentie te handhaven op de lijnen die de ziekenhuizen bedienen en/of tijdens de "piekuren" waarin het merendeel van de woon-werkverplaatsingen plaatsvinden. Aan NMBS-zijde worden de wagons verlengd om de naleving van de afstandsregels te vergemakkelijken. Voor meer informatie kunt u terecht op de websites van de MIVB en de NMBS.
 • Aangezien het reizen beperkt is, wordt de controle op de betaling van het gereguleerde parkeren op straat in de 19 gemeenten tot nader order opgeschort. Het verkeersreglement dat het parkeren regelt, moet echter wel worden gerespecteerd en zal ook in de toekomst door de zonepolitie worden gecontroleerd (verboden parkeren, obstructie, plaatsen gereserveerd voor PBM’s, enz.). Voor meer informatie kunt u terecht op de website Parking.Brussels.
 • Om de essentiële reizen niet te verhinderen, worden boetes met betrekking tot het verkeer van vervuilende voertuigen in Low Emission Zones (LEZs) tijdelijk opgeschort. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de stad Brussel.
 1. Wat de WONINGEN betreft
 • De inning van de handelshuurgelden van de Grondregie en de OCMW’s is opgeschort voor de maanden april en mei 2020. Belastingen voor markten, kiosken en ziekenwagens worden niet in rekening gebracht en ook de jaarlijkse terraskosten worden met 50% verlaagd. Voor meer informatie over de beslissing van de Stad Brussel, zie dit artikel in de krant Le Soir (alleen in het Frans). Momenteel is er in België niets gepland voor een uitstel van de privéhuur voor sociale woningen of studentenkots.
 • De Nationale Bank heeft, in samenwerking met de federale regering en de financiële sector, beslist om het uitstel van de hypotheekbetalingen gratis toe te staan tot 30/09/2020, voor alle personen, inclusief particulieren, die door de crisis worden getroffen en die daarom vragen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de NBB.
 • Deze verlenging kan ook worden aangevraagd voor een schuldsaldoverzekering en een brandverzekering indien deze gekoppeld zijn aan de hypothecaire lening. Deze overeenkomst is bevestigd op de website van de ASSURALIA. Er zij op gewezen dat het uitstel van de brandverzekering alleen geldt voor personen die tijdelijk werkloos zijn, wat bijvoorbeeld de zelfstandigen uitsluit.
 • Ook niet-financiële vennootschappen en zelfstandigen met een gezonde financiële situatie zullen een dergelijk uitstel kunnen krijgen, niet alleen voor hun hypothecair krediet, maar ook voor alle andere soorten uitstaande kredieten. Deze laatste zullen ook de mogelijkheid krijgen om een nieuw krediet met staatsgarantie af te sluiten evenals een nieuwe kredietlijn met een maximale looptijd van 12 maanden.
Het Steunpunt waarschuwt tegen dit soort kredieten met een zeer hoog tarief (ongeveer 14%) in vergelijking met bijvoorbeeld een autolening, die over het algemeen varieert tussen 0 en 2%. We eisen ook dat de geplande maatregelen voor hypothecair krediet worden uitgebreid naar andere soorten krediet, zoals consumentenkrediet. Voor meer informatie, zie ons persbericht

We houden u op de hoogte als we meer nieuws ontvangen, dus aarzel niet om de informatie in uw bezit te delen.

Met vriendelijke groeten

Het team van het Steunpunt

[1

AM du 17/03/2020 interdisant les expulsions pendant la crise sanitaire

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief