Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

KLACHTENRAPPORT tegen de gerechtsdeurwaardeers (OKTOBER 2019)

Aangezien de tuchtrechtelijke klachtenprocedure tegen gerechtsdeurwaarders zeer omslachtig is en het dossier zo niet vooruitgaat, werkt dit vaak ontmoedigend voor schuldbemiddelaars die geconfronteerd worden met duidelijk misbruik door gerechtsdeurwaarders. Daarom stelt het Steunpunt al enkele jaren voor om de neerlegging en opvolging van klachten voor zijn rekening te nemen. Hiertoe laat men de schuldenaar een volmacht ondertekenen op naam van het Steunpunt, laat men hem een formulier invullen en ons de nodige documenten en uitleg bezorgen.

Dit is een kort overzicht van de klachten die we onlangs hebben neergelegd:

  • Zeven klachten neergelegd door het Steunpunt op 5 februari 2018 wegens onrechtmatige, tergende en roekeloze kosten in de gerechtelijke fase, niet-nakoming van de evenredigheidsverplichting en systematische frauduleuze praktijken. UPDATE IN OKTOBER 2020 - verzonden naar de tuchtcommissie - UPDATE in JUNI 2021 : verworpen door de commissie wegens verjaring.
  • Zeven klachten die het Steunpunt op 5 februari 2018 indiende wegens de toepassing van een manifest onrechtmatige of onwettige contractuele clausule in de minnelijke fase (de clausule liet toe om gerechtskosten in rekening te brengen in de minnelijke fase). Dit is een systematische fraudepraktijk. UPDATE IN JUNI 2021 - verworpen door de rapporteur van de arrondissementskamer.
  • Klacht ingediend door het Steunpunt op 27 mei 2019 wegens het niet naleven van de verplichting tot duidelijkheid en nauwkeurigheid (bij de berekening van de intresten). UPDATE IN OKTOBER 2020 - verworpen door de Nationale Kamer - zie ons artikel van oktober 2020 punt 1°
  • Klacht ingediend door het Steunpunt op 27 mei 2019 wegens niet-naleving van de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht (fout in de berekening van de intresten en de toerekening van de betalingen). UPDATE IN JUNI 2021 - verzonden naar de commissie - UPDATE in JUNI 2022 : veroordeling tot een waarschuwing EN een boete van 250 €.
  • Klacht ingediend door het Steunpunt op 24 mei 2019 wegens onrechtmatige, tergende en roekeloze kosten in de gerechtelijke fase (aanmaning verzonden vóór het verstrijken van het afbetalingsplan). UPDATE IN OKTOBER 2020 - verworpen door de Nationale Kamer - zie ons artikel van oktober 2020 punt 1°

Dit zijn de klachten die wij nog opvolgen:
* Klacht van 17 september 2014 wegens onrechtmatige invorderingskosten tijdens een minnelijke periode, evenals het niet naleven van de verplichting tot duidelijkheid en nauwkeurigheid (de bedragen in de afrekeningen varieerden, zonder uitleg). De gerechtsdeurwaarder kreeg een terechtwijzing maar ging in beroep bij de rechtbank van eerste aanleg. UPDATE IN OKTOBER 2020 - de foute werd bevestigd maar de sanctie geannuleerd door de Rechtbank van Eerste Annleg - zie ons artikel van oktober 2020 punt 1°.

  • Klacht van 9 november 2017 wegens onrechtmatige, tergende en roekeloze kosten in de gerechtelijke fase en niet-nakoming van de evenredigheidsverplichting. De klacht werd afgewezen omdat de kosten geacht werden overeen te komen met het wettelijke tarief en omdat de opeenstapeling van de kosten geacht werd te zijn veroorzaakt door de schuldenaar, die de betalingstermijnen en het afbetalingsplan niet naleefde.
  • Klacht van 17 november 2017 wegens onwettige kosten tijdens de gerechtelijke fase (telefoonkosten),De gerechtsdeurwaarder kreeg een terechtwijzing maar ging in beroep bij de rechtbank van eerste aanleg. Nog lopende.

Wij zijn niet de enigen die misbruiken van gerechtsdeurwaarders melden, aangezien de GILS, het referentiecentrum voor de diensten schuldbemiddeling in de regio Luik, op 7 juli 2018 eveneens een klacht indiende bij de Nationale Kamer wegens toepassing van een manifest onrechtmatige of onwettige contractuele clausule in de minnelijke fase (het betrof een beding dat toeliet dat in de minnelijke fase gerechtskosten worden aangerekend). Dit is een systematische fraudepraktijk. Deze klacht werd door de Nationale Kamer afgewezen. De GILS is tegen die afwijzing bij de Tuchtcommissie in beroep gegaan. UPDATE IN OKTOBER 2020 - verworpen door de Tuchtcomissie - zie ons artikel van oktober 2020 punt 2°.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief