Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Wijzigingen in de invorderingsprocedures van de FOD Financiën (SEPTEMBER 2021)

Op het conferentie-debat van 29/04/2021 heeft de federale Ombudsman ons op de hoogte gebracht van bepaalde ontwikkelingen in de invorderingsprocedures van de FOD Financiën. Ter herinnering: de TEAMS INVORDERING hebben sinds eind 2020 de invordering van DAVO-schulden overgenomen en sinds 1 mei 2021 die van penale boetes die tot dan toe werden beheerd door de bureaus voor de invordering van niet-fiscale schulden.

Hier volgt een samenvatting van de aanpassing van deze procedures.

1° Betreffende de invordering van alle schulden die onder de bevoegdheid van de FOD Financiën vallen

 • Het is nu ook mogelijk om TELEFONISH een afbetalingsplan af te sluiten met het Team Invordering..
 • De maximale looptijd van een afbetalingsplan dat door het Team Invordering mag worden toegekend, wordt verlengd van 12 naar 18 maanden, "in uitzonderlijke omstandigheden en bij afwezigheid van structurele betalingsproblemen". Ter herinnering, het Team Invordering mag geen langere afbetalingsplannen toekennen. Hiertoe moet de aanvraag voor een Administratieve schuldenregeling (ASR) schriftelijk aan de Adviseur-generaal Invordering worden gericht. Via die procedure kunnen afbetalingsplannen met een looptijd tot 5 jaar worden toegekend.
 • Wanneer de aanvraag voor betalingsfaciliteiten (afbetalingsplan of ASR) wordt ingediend door een bevoorrechte partner (bv. een dienst schuldbemiddeling), is het niet langer verplicht om het ad hoc formulier in te vullen. Een eenvoudige gemotiveerde aanvraag is voldoende.
 • Het principe van de enige ontvanger zal geleidelijk worden ingevoerd (een enkel Team Invordering dat verantwoordelijk is voor alle schulden van een burger). Het doel is om de opeenstapeling van kosten en procedures te voorkomen.

2° Met betrekking tot DAVO-schulden in het bijzonder :

 • De toekenning van een afbetalingsplan zal altijd voorwaardelijk worden gemaakt aan de betaling van het lopende maandelijkse alimentatiegeld ;
 • Voor de achterstallige betalingen kunnen de Teams Invordering langere afbetalingsplannen aanvaarden, die lopen tot de verjaringstermijn voor de achterstallige betalingen, namelijk 5 jaar vanaf de datum waarop ze verschuldigd zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat, als het maandelijkse alimentatiegeld 2 jaar correct is betaald, de betalingsachterstand mag worden aangezuiverd over een periode van 3 jaar (5 - 2).
 • DAVO-schulden komen nu in aanmerking voor een ASR.
 • In geval van loonbeslag moet de Ontvanger in alle gevallen het beslag beperken als hij hiertoe een verzoek ontvangt. Hij moet proberen om aan de beslagen partij ten minste het bedrag van het leefloon over te laten, maar mag anderzijds niet minder dan het bedrag van het maandelijkse alimentatiegeld inhouden. Als de schuldenaar hierdoor minder dan het leefloon overhoudt, is het aan deze laatste om zich opnieuw tot de familierechtbank te wenden om een herziening van het vonnis te bekomen. De FOD Financiën is van oordeel dat zij zich hiervoor niet in de plaats van de familierechter kan stellen.

3 ° Betreffende de strafrechtelijke boetes

 • Deze boetes kunnen thans worden opgenomen in een ASR.
 • In bepaalde extreme situaties is een afbetalingsplan over een periode van minder dan 5 jaar niet haalbaar voor de schuldenaar (bv.: als de boete € 60.000,bedraagt, moet een afbetalingsplan van minimaal € 1.000,00/maand worden voorgesteld, wat niet haalbaar is met een inkomen van € 1.300,00/maand). De langer lopende ASR zal evenwel automatisch geweigerd worden door de FOD. Voor deze gevallen bestaat er nog geen redelijke oplossing voor de burger en moet hem aangeraden worden om binnen zijn mogelijkheden alvast te beginnen met afbetalen ondanks de afwezigheid van akkoord vanwege de FOD. In tussentijd zal men een manier moeten trachten te vinden om de schuld zo snel mogelijk af te betalen, aangezien deze niet wordt kwijtgescholden door een ASR of een faillissement.

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief