Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

Verdediging van de belangen van de sector : stand van zaken van juni 2022

Een van de missies van het Steunpunt is het promoten en verdedigen van de belangen van de Brusselse diensten schuldbemiddeling en het formuleren van aanbevelingen over kwesties die verband houden met overmatige schuldenlast. Het doel is de toegang tot het recht en de sociale rechtvaardigheid te bevorderen en de menselijke waardigheid te verdedigen van mensen in financiële moeilijkheden, die met schulden worden geconfronteerd.

Hieronder vindt u een overzicht van de acties die we hebben ondernomen sinds de laatste stand van zaken van december 2021.

Afgesloten zaken :

1° Coronavirus

Met het oog op de geleidelijke afschaffing van de beschermende maatregelen zijn wij gestopt met het bijhouden van onze speciale rubriek en duiden wij de wijzigingen gewoon aan in onze rubriek over de juridische actualiteiten uit de sector.

2° De implementatie door de Nationale Kamer van de Gerechtsdeeurwaarder van het « CPC-platform »

Wij hebben onlangs vernomen dat de Nationale Kamer besloten heeft de bevordering van de uitvoering van dit platform op nationaal niveau stop te zetten. Het zou nog steeds actief zijn, maar alleen op het niveau van Modero Antwerpen, waar het werd opgericht. Wij hebben echter geen officiële bevestiging van deze informatie ontvangen van de NKGB.

3° Waterarmoede

Discussies over de invorderingspraktijken van Vivaqua hebben uiteindelijk geleid tot een herziening van de ordonnanties WATER, waarvan de laatste wijziging op 24/12/2021 (Vrolijk Kerstfeest) goedgekeurd werd. Hoewel de tekst naar onze mening op verschillende plaatsen onduidelijk is, biedt hij niettemin een vrij strikt kader voor invorderingsprocedures en leidt hij tot een betere eerbiediging van de rechten van het individu. Voor meer informatie, zie ons artikel dat bij deze gelegenheid werd geschreven.

4° Politieke Lobby

Wij werden door de commissie Justitie van het Parlement geraadpleegd in het kader van een wetsontwerp (nr. 2502) dat ertoe strekt het gebruik van minimale budgetsreferenties voor de vaststelling van het bedrag van het leefgeld in CSR voor te schrijven. In ons schriftelijk advies (dat u HIER kunt lezen - alleen in het Frans) hebben wij gewezen op het positieve effect dat minimumbudgetsreferenties zouden kunnen hebben op de opstelling van een menswaardig budget (als objectieve drempels waaronder het niet mogelijk zou zijn te gaan). Niettemin zijn wij van mening dat zij niet als zodanig moeten worden opgelegd voor de vorming van het leefgeld. Enerzijds omdat de referenties momenteel alleen voor Vlaanderen bestaan, anderzijds omdat zij niet zonder meer in de plaats kunnen komen van de analyse van de behoeften van het gezin door de gerechtelijke bemiddelaar.

Volgens de laatste berichten waren de meeste belanghebbenden (inclusief deurwaarders en advocaten) het met ons eens en werd het voorstel niet doorgezet.
.
.
Lopende acties :

1° Gemeenschappelijke eisen

Wij hebben de samenwerking met het SAM (Vlaanderen), het Observatoire du Crédit (Wallonië) en het Belgische Netwerk BAPN voortgezet om gemeenschappelijke beleidseisen voor de sector schuldbemiddeling voor te stellen. Wij hebben gemeenschappelijke teksten opgesteld over minnelijke schuldbemiddeling, gerechtelijke schuldbemiddeling en binnenkort over gerechtelijke invordering. Wij hebben ze voorgelegd aan de betrokken kabinetten en zullen ze te zijner tijd met u delen.

Hier is al een eerste gemeenschappelijke tekst waarin wij ons verzetten tegen de uitbreiding van de procedure voor de invordering van niet-betwiste schulden (IOS) tot relaties tussen een onderneming en een consument (B2C). Een advies waarin wordt uitgelegd wat deze procedure inhoudt en wat de risico’s zijn, is HIER beschikbaar.

2° Politieke lobby

De hervorming van de sector van de schuldinvordering (en dus onrechtstreeks van de schuldbemiddeling) staat duidelijk op de politieke agenda van deze regering, en daarom zijn wij de belangen van de diensten schuldbemiddeling blijven verdedigen en promoten bij de 3 betrokken kabinetten, dat van Justitie, van Economie en bij het kabinet van minister Maron. We werden door verschillende van hen ontvangen.

Het eerste van de drie kabinetten dat een wetsvoorstel indiende, was het kabinet van de minister van Economische Zaken, de heer Dermagne. Het voorziet in een hervorming van de minnelijke incassoprocedure en het moet worden gezegd dat het rekening heeft gehouden met verscheidene van onze eisen. Wij hebben ook de gelegenheid gehad onze standpunten te verdedigen in het kader van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, aangezien de Bijzondere Raadgevende Commissie voor Handelspraktijken, waarvan wij lid zijn, door het kabinet is verzocht een advies uit te brengen over het wetsontwerp.

3° CSR

Wij blijven de onderzoeken van de FOD Economie en de Hoge Raad voor Justitie betreffende de collectieve schuldenregeling opvolgen. De resultaten worden nog geanalyseerd en wij zullen u laten weten of het een of het ander tot een concreet resultaat leidt.

Er zij op gewezen dat het CSR-platformproject, waarvan de uitvoering sinds 1 januari 2020 voortdurend is uitgesteld, eindelijk lijkt te worden gedeblokkeerd nu er middelen zijn toegewezen. Dit platform wordt nu Regcol genoemd (onder verwijzing naar het Regsol-platform dat voor faillissementen is ontwikkeld) en er is een testperiode gepland voor het begin van volgend academisch jaar.

4° Bestrijding van misbruik door gerechtsdeurwaarders

Wij werden opnieuw gecontacteerd door het Prijzenobservatorium om een aantal gegevens te verstrekken in het kader van hun onderzoek in opdracht van de FOD Economie over de functie van gerechtsdeurwaarder. Wij wachten nog op de resultaten van de enquête en zullen u die meedelen zodra wij ze hebben ontvangen.

De gedocumenteerde analyse van de "schuldenhandel" die wij hebben uitgevoerd, loopt nog.

Wat de disciplinaire klachten betreft, zijn we eindelijk naar de rechter gestapt voor de laatste klacht die in mei 2019 werd ingediend, 3 jaar geleden. De beslissing bereikte ons korte tijd geleden en zij veroordeelt het kantoor Leroy tot een waarschuwing EN een boete van 250,00€. We wachten af of Leroy tegen deze beslissing in beroep gaat.

We hebben ook een nieuwe klacht ingediend tegen de MODERO-bureaus in verband met de toeslag van 25 euro die in de MIVB-dossiers wordt geëist, en die nader wordt toegelicht in volgende artikel.

De lijst van klachten waarop wij toezicht houden, is daarom bijgewerkt HIER.

5° Start van een promotie- en voorlichtingscampagne over het werk van de door COCOF gesubsidieerde diensten schuldbemiddeling

De door COCOF gesubsidieerde diensten schuldbemiddeling ontvingen een speciale subsidie van COCOF om een campagne ter promotie van de diensten schuldbemiddeling bij het publiek en de schuldeisers te lanceren. Als federatie van deze diensten heeft het Steunpunt het project gecoördineerd en Pamela Ciselet als verantwoordelijke in dienst genomen.

Wij hopen de resultaten van deze campagne spoedig met u te kunnen delen.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief