Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nazorg in het kader van budget- en schuldhulpverlening

In « Echos du crédit de l’endettement » van okt-dec 2014 (no. 44 p8-9), heeft Nathalie Cobbaut een artikel geschreven over “Nazorg in het kader van budget- en schuldhulpverlening”, een project van BIZ Brussel.

Wietske Van Gils, coordinatrice van het project BIZ Brussel legt het ons uit

Waarom werd deze studie gerealiseerd ?

BIZ Brussel heeft de opdracht om te werken rond het thema nazorg. Preventie-activiteiten uitvoeren is één van de pijlers van de BIZ-samenwerkingsverbanden in Vlaanderen/Brussel. Tertiaire preventie (nazorg dus) vindt daarin ook zijn plaats.
Uit een onderzoek van 2011 over de mogelijke subsidiëring en erkenning van diensten schuldbemiddeling in Vlaanderen is gebleken dat 24% van de diensten een nazorgtraject aanbieden aan hun cliënten. Wat “een nazorgtraject aanbieden” juist inhoudt, is daarbij nog niet helemaal uitgeklaard.


Daarom was een eerste idee om met dit onderzoek:

  • te kijken of er al definities bestaan over “nazorg” en die te verzamelen,
  • na te gaan hoe het begrip nazorg in verschillende diensten wordt geïnterpreteerd (zowel diensten binnen als buiten de regio Brussel).
  • good practices te verzamelen en ook zicht te krijgen op waarom sommige diensten al gestart zijn met een nazorgtraject en anderen (nog) niet.

Samen met de studenten van de hogeschool “Odisee”, heeft BIZ Brussel antwoorden proberen te vinden op deze vragen.

Welke zijn de resultaten van de studie ?*

De eerste resultaten van dit onderzoek leren ons dat in de praktijk het begrip Nazorg verschillend geïnterpreteerd wordt. In sommige diensten wordt een budgetbegeleiding of budgetbeheer ingevuld als een nazorgtraject. Andere diensten nemen na enige tijd contact op met cliënten waarbij een dossier werd afgesloten. Dit laatste valt ook eerder onder de opvatting die de dienst Schuldbemiddeling van CAW Brussel over Nazorg heeft.

En verder ?

De studenten van de hogeschool “Odisee” hebben dan ook voor deze dienst een stappenplan uitgewerkt. Dit stappenplan beschrijft de procedure die gevolgd kan worden na het sluiten van een dossier. De hulpverleners zullen in de loop van 2015 dit stappenplan uittesten.

Ondertussen willen we ook graag deelnemers van de ”steungroep” (cfr. Brussels Steunpunt voor diensten Schuldbemiddeling) en een praatgroep die gestart zal worden in Vrienden van het Huizeke, ondervragen over het thema Nazorg. Hebben ze ervaringen met nazorg en wat zijn hun noden en behoeften?

In april 2015 staat nazorg op de agenda van de stuurgroep van BIZ Brussel. In het najaar van 2015 zal het thema nazorg ook aangekaart worden tijdens de reflectie-dag, georganiseerd samen met het Brussels Steunpunt voor Diensten Schuldbemiddeling.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief