Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Laatste Wijziging Van De Ordonnanties Gas En Elektriciteit (FEBRUARI 2023).

De laatste wijziging van de ordonnanties ELEKTRICITEIT van 19/07/2001 en GAS van 01/04/2004 werd in het Brussels Parlement gestemd op 17/03/2022 en gepubliceerd op 20/04/2022. (inwerkingtreding op 30/04)

Een meer diepgaande bespreking van de nieuwe regels die in werking traden op 30 april 2022 is beschikbaar op de website van het Steunpunt SocialEnergie.

Hieronder vindt u een samenvatting die werd gemaakt tijdens onze presentatie van de juridische actualiteit van 26/01/2023:

Ratio legis: de kwetsbare consument beschermen tegen prijsstijgingen + omzetting van 2 richtlijnen

Nieuwigheden :

 • Volledige afschaffing van de VERMOGENSBEGRENZER. Deze wordt vervangen door een proactieve benadering door de distributienetbeheerder die contact zal opnemen met de schuldenaar om hem te waarschuwen en te informeren in geval van een door de leverancier gemelde wanbetaling.
 • Hervorming van het statuut van BESCHERMDE AFNEMER dat thans beperkt wordt tot 5 jaar (BEHALVE voor personen in CSR of schuldbemiddeling). De controle van de voorwaarden zal voortaan om de 2 jaar plaatsvinden (in tegenstelling tot vroeger elk jaar) en de inkomensplafonds om het statuut bij BRUGEL te kunnen aanvragen, werden verhoogd. Bovendien wordt het statuut voortaan automatisch toegekend aan de meest kwetsbare afnemers.
 • Invoering van de GEWAARBORGDE LEVERING wanneer een gezin geen energievoorziening heeft of schulden heeft bij ten minste twee leveranciers.
  Deze procedure wordt geactiveerd in opdracht van het OCMW na een sociaal onderzoek en wordt verzorgd door Sibelga. De levering wordt gefactureerd tegen het sociaal tarief gedurende maximaal 12 maanden en kan worden herroepen indien een nieuwe schuld ontstaat van ten minste 300 euro.
 • Verduidelijking bij de PLAFONNERING VAN DE KOSTEN bij een minnelijke invordering. Er was nog enige ruimte voor interpretatie ten aanzien van het plafond van € 55,00, ondanks de consequente beslissingen die BRUGEL ter zake nam. Het nieuwe art. 25sexies § 2, lid 2 van de ordonnantie "elektriciteit" werd daarom als volgt herschreven:
  a) het maximum van 55 euro is van toepassing tijdens de minnelijke invorderingsprocedure, vanaf het moment dat de eerste aanmaning tot betaling wordt verzonden, en eindigt wanneer de schuld volledig is betaald of wanneer de zaak wordt doorverwezen naar de vrederechter;
  b) onder “totale invorderings- en administratiekosten” wordt verstaan: de aanmanings- en ingebrekestellingskosten, de contractuele verwijlinteresten, de boeteclausule of de kosten van een derde die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefent.

Wij raden gebruikers en schuldbemiddelaars aan hier bijzondere aandacht aan te besteden omdat wij hebben vastgesteld dat dit plafond bijna systematisch wordt overschreden (zie ons artikel Overschrijding van het plafond van 55 euro kosten in de invordering van energiefacturen). Ter herinnering: dit totaalbedrag van 55 euro mag slechts één keer per dossier worden aangerekend en eindigt pas wanneer de afrekening weer op 0 euro staat.

 • Andere kleine wijzigingen
  Verbod voor Sibelga om de energietoevoer af te sluiten wanneer zij zouden vaststellen dat de bij de leverancier gekende consument nog steeds op het afnamepunt woont (40 dagen).
  Recht om binnen 24 uur van elektriciteitsleverancier te veranderen.
  Geconsolideerd systeem voor de plaatsing van SLIMME METERS.
  Omkadering van de ENERGIEGEMEENSCHAPPEN.
  SCHORSENDE karakter van de aanhangigmaking van de Geschillendienst van Brugel + beroep op het GEA.
Andere nieuwigheid: de aanvraag van het statuut van Beschermde Afnemer is thans mogelijk na de eerste aanmaning tot 31/12/2023 (KB van 28/12/2022).

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief