Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De toegankelijkheid van de diensten schuldbemiddeling

Vervolg op onze reflectiedag van donderdag 17 december 2015 : De toegankelijkheid van de diensten schuldbemiddeling

In december 2015 organiseerden BIZ en het Brussels Steunpunt een reflectiedag rond de toegankelijkheid van onze diensten schuldbemiddeling.

In de krant van februari 2016 gaven wij jullie al een uitgebreide samenvatting van de resultaten van deze dag. Op basis van de bevindingen hebben wij een aantal werkpunten geformuleerd. In bijlage vinden jullie een gedetailleerd overzicht van de noden die toen werden vastgesteld en de voorstellen om hieraan tegemoet te komen. In het overzicht vinden jullie ook terug welke concrete initiatieven /stappen al werden gezet om de toegankelijkheid van onze diensten te verbeteren.

Er werd vastgesteld dat er op 5 niveaus noden te detecteren zijn : (1) betere samenwerking met de hulpverleners van de eerste lijn, (2) beter beheer van nieuwe hulpvragen, (3) infosessies voor nieuwe cliënten, (4) preventie stimuleren en (5) de nazorg organiseren.
Ondertussen werden al een aantal initiatieven opgestart in de vijf voorgenoemde domeinen:

(1) Samenwerking met eerstelijnshulpverleners bevorderen:

Vanuit het Steunpunt werden al vormingen voor eerste-lijnwerkers georganiseerd. Onlangs werd een pilootproject opgestart met OCMW Vorst. Gedurende sessies van een halve dag wordt een aanbod gedaan naar de hulpverleners van de eerste lijn in het kader van budget- en schuldhulpverlening.
BIZ realiseerde een folder ‘SOS schulden’ met duidelijke en concrete informatie opdat mensen makkelijker de weg vinden naar de budget-en schuldhulpverlening. De folder wordt in verschillende talen verspreid. Daarnaast heeft BIZ al info sessies georganiseerd in twee hogescholen en is er een continu aanbod om tools uit te lenen.
We stellen vast dat het niet altijd evident is te weten welke vorming precies te geven aan eerstelijnshulpverleners. Vaak is het nog onduidelijk welke de rol van de sociale dienst is in de budget-en schuldhulpverlening en wanneer de tussenkomst van een dienst schuldbemiddeling is aangewezen. Het lijkt ons belangrijk dat dit binnen de organisaties eerst wordt uitgeklaard alvorens een vorming van de eerste lijn wordt georganiseerd.

(2) Beter beheer van de nieuwe aanvragen

Op de reflectiedag werd geopperd dat een hotline, een algemeen nummer waar alle vragen rond schulden kunnen worden verzameld en dispatched naargelang de disponibiliteit van diensten, de toegankelijkheid misschien kon verbeteren. Momenteel lijkt dit idee ons niet zo haalbaar gezien de diversiteit van de diensten.
Samen met BIZ en het Steunpunt werd wel al een eerste aanzet gegeven om de toegankelijkheid van de website van het steunpunt te evalueren en waar nodig te verbeteren. Bedoeling is dat alle betrokken partijen hierover verder worden bevraagd.
De folder van BIZ is hierbij nuttig om mensen beter wegwijs te maken in de budget-en schuldhulpverlening.

(3) infosessies voor nieuwe aanmeldingen

In samenwerking met het OCMW van Vorst organiseert het Steunpunt info sessies waarbij de werking van een dienst schuldbemiddeling wordt belicht.
In een testfase heeft BIZ aan bestaande cliënten van het CAW Brussel zowel een individueel als een collectief aanbod gedaan rond de thema’s budget en schulden. We stelden vast dat, hoewel er een zekere vraag naar is, de opkomst minimaal blijft. Bedoeling was om ook infosessies aan te bieden aan nieuwe hulpvragers die niet onmiddellijk terecht kunnen bij een dienst schuldbemiddeling. We stellen ons echter de vraag of dit wel een haalbare kaart is.

(4) Preventie stimuleren

Zowel BIZ als het Steunpunt bieden continu preventie ateliers aan. Tools worden ter beschikking gesteld, deelname aan de dag zonder krediet, de week van het geld. Daarnaast start BIZ dit jaar met de budgetmobiel.

(5) De nazorg organiseren

Binnen het CAW Brussel wordt gewerkt aan een plan om nazorg naar cliënten toe te organiseren. BIZ verzamelt hiervan de resultaten, de ervaringen om naderhand een plan uit te werken dat ook voor andere organisaties nuttig en haalbaar kan zijn.

Al bij al een ruim aanbod om de toegankelijkheid van onze diensten schuldbemiddeling te verbeteren en tegemoet te komen aan de noden.

Naar de toekomst toe willen we nog verdere accenten leggen:

  • In het voorjaar 2017 hoopt BIZ de baan op te kunnen met de budgetmobiel. Een nieuwe methodiek om onze preventie ateliers nog aantrekkelijker te maken.
  • BIZ breidt tevens haar aanbod uit naar lagere scholen
  • Op basis van de ervaringen van het CAW Brussel rond nazorg, hopen we dat deze in de toekomst een plaats krijgt binnen de hulpverlening.
  • Gezien de diversiteit van vragen ten aanzien van een dienst schuldbemiddeling, zou het interessant zijn dat er naar de toekomst toe ook meer kan worden ingezet op een fysieke permanentie. Dit zou het mogelijk maken om vragen rond financiën en schulden beter te kanaliseren en mensen gerichter te kunnen oriënteren. Dit vraagt uiteraard een inzet op personeel.

Dit document bestaat enkel in het frans.

Accessibilité des services de médiation de dettes

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief