Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

De inningspraktijken van de maatschappij HOIST KREDIT AB

In februari jl. hadden we het al over de praktijken van de maatschappij HOIST inzake de inning van schulden. (Zie HIER)

Deze maatschappij is gespecialiseerd in de overname en de inning van vorderingen die als verloren worden beschouwd ("non-performing") en zet de vervolging goedkoop verder - meestal in de minnelijke fase - onder dreiging van gerechtelijke vervolging.

U heeft misschien al opgemerkt in uw praktijk dat deze maatschappij gebruik maakt van de Europese betalingsbevelprocedure voor de inning van de schulden die zij heeft overgenomen van verschillende energieleveranciers (Electrabel, Essent, Luminus, Lampiris…) en van Citibank.

Het is ons duidelijk dat Hoist de Europese wetgeving omzeilt teneinde een uitvoerbare titel te bekomen middels een snelle en eenzijdige procedure.

Nog afgezien van onze bedenkingen bij het zogenaamde grensoverschrijdende karakter van deze geschillen, hebben wij in onze dossiers nog andere misbruiken vastgesteld: de aangerekende kosten zijn niet conform, veel schulden zijn verjaard of worden betwist, Hoist is niet in staat de gevorderde bedragen te bewijzen, de dwingende bepalingen met betrekking tot de exclusieve bevoegdheid van de vrederechter inzake energie of consumentenkrediet worden niet gerespecteerd, ....
Deze methoden zijn uiterst betwistbaar en ze hebben dramatische gevolgen voor de reeds kwetsbare personen die ons raadplegen.

In onze overtuiging dat het van essentieel belang en dringend is om een einde te stellen aan deze praktijken, hebben wij een grote voorlichtingscampagne gelanceerd over dit onderwerp met de dienst Infor Gas-Elec en de Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten (FBMD) - Steunpunt Social Energie.

We hebben een brief gestuurd, samen met een analysedossier gebaseerd op onze vaststellingen op het terrein, naar alle Brusselse vrederechters, naar de inspectie van de FOD Economie, naar de federale ombudsman voor Energie en naar de minister van Economische Zaken.

Gelukkig blijken sommige Brusselse vrederechters gevoelig te zijn voor deze kwestie en verwerpen ze de aanvragen van Hoist (zie hierover in bijlage een recente uitspraak van de VR van Elsene).

JP Ixelles Injonction de payer

Let ook op ... het laatste dossier in de bijlage dateert van mei 2015 ... deze praktijk blijft nog steeds voortduren en het blijkt dat veel van de gevorderde schulden verjaard zijn of worden betwist.

Wat moet u concreet doen ?

Herlees onze nieuwsbrief van februari en wees uiterst waakzaam!

Indien een van uw cliënten geconfronteerd wordt met een exploot van betekening uitgaande van het kantoor DIKAIOMA, gaat het wellicht om de betekening van een Europees betalingsbevel.

Indien de schuldvordering betwist wordt of verjaard is, of indien de ordonnanties voor gas en elektriciteit niet gerespecteerd werden, moet u binnen de dertig dagen na ontvangst van de betekening reageren door het formulier F te gebruiken dat samen met de betalingsopdracht naar de schuldenaar werd gestuurd.

Dit formulier moet ofwel rechtstreeks worden neergelegd ter griffie van de rechtbank die het bevel heeft uitgesproken, ofwel per aangetekend schrijven worden verzonden.
U hoeft het verweerschrift in dit stadium niet te motiveren. De kosten van rolstelling zullen daarentegen wel moeten betaald worden (35 euro voor de vrederechter).

Als het een energieschuld betreft, aarzel dan niet om een beroep te doen op de vzw Infor Gas Elek die u kan helpen de rechtmatigheid van de schuldvorderingen te controleren en beroep aan te tekenen.

Contactpersonen:

Majda Ahkouch en Anne Maesschalk, Juridisch adviseurs, Dienst Infor Gaselec, Tel: 02/209 21 90 – Fax: 02/209 21 98 – Mailadressen: m.ahkouch@gazelec.info en anne.maesschalk@gazelec.info

Als uw cliënt de schuldvordering niet betwist, kan een verweerschrift aanleiding geven tot onnodige bijkomende kosten…

Indien de kosten die de deurwaarder aanrekent onrechtmatig zijn zoals in de voorbeelden in ons dossier, kunt u in ieder geval ook een klacht indienen bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. De deurwaarder is geen blinde uitvoerder van zijn mandaat!

Stuur ons een kopie van uw dossiers zodat we de klachten kunnen bundelen en de zaak in beweging kunnen brengen!

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief