Centre d’Appui aux Services de Médiation de Dettes
de la Région de Bruxelles-Capitale

Infos et outils

CHECKLIST van de nodige documenten voor het indienen van een aangifte van faillissement voor een zelfstandige via Regsol (NOVEMBER 2022)

U beheert het dossier van een zelfstandige en bent tot de conclusie gekomen dat de enige mogelijke oplossing om het financiële voortbestaan van de persoon in kwestie te garanderen, een faillissement is [1]. De cliënt moet hier uiteraard mee instemmen. Hieronder vindt u de lijst van documenten die kunnen worden opgevraagd in het kader van de indiening van een aangifte van faillissement voor een zelfstandige via het digitale platform REGSOL.

(Ter herinnering, zaakvoerders zonder ondernemingsnummer hebben sinds het arrest van het Hof van Cassatie van 18/03/2022 geen toegang meer tot het faillissement en moeten doorverwezen worden naar het systeem van de collectieve schuldenregeling.))

CHECKLIST van de nodige documenten - Klik op de titel voor meer uitleg.

1° DE IDENTITEITSKAART VAN DE CLIËNT

Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt bij Regsol, moet u een account aanmaken en daarvoor hebt u de identiteitskaart en de pincode van de cliënt en een kaartlezer nodig. U kan ook de toepassing "Itsme" gebruiken, als de cliënt die heeft geïnstalleerd. Nadat u zich hebt geregistreerd, kiest u een loginnaam en een wachtwoord waarmee u voortaan toegang krijgt tot het dossier zonder dat u de identiteitskaart nodig hebt.

Merk op dat voor sommige belangrijke acties (zoals het opstellen van een aangifte van faillissement) een sterkere authenticatie nodig is dan simpelweg het wachtwoord. Hiervoor moet u opnieuw inloggen met uw kaartlezer of via "Itsme".

De registratie is echt geen eenvoudige procedure.

  • U dient eerst een account aan te maken voor de cliënt.
  • Vervolgens vult u zorgvuldig al diens gegevens in, waarbij zijn ondernemingsnummer van bijzonder belang is (sommige gegevens kunnen via de KBO worden geïmporteerd).
  • Wanneer de registratie voltooid is, moet u uitloggen en vervolgens opnieuw inloggen met de identiteitskaart of via Itsme (en niet met het wachtwoord) om de aangifte te kunnen aanmaken ; dat is nodig omdat deze stap een sterke authenticatie vereist.

Zorg ook voor een document met een fotokopie van de beide zijden van de identiteitskaart, want daar kan in sommige gevallen naar gevraagd worden.

Het is mogelijk om zich op Regsol te registreren als "vertegenwoordiger" en gebruik te maken van een mandaat om namens een cliënt een aangifte van faillissement in te dienen. In dat geval is een schriftelijke toestemming vereist. Wij raden u echter aan het dossier op naam van de cliënt aan te maken om hem zoveel mogelijk bij de procedure te betrekken.

2° VERZOEK TOT KWIJTSCHELDING

Het gaat om een document (zie modeldocument aan het einde van dit artikel) waarin u :

  • de kwijtschelding vraagt ;
  • kort toelicht welke redenen tot het faillissement hebben geleid, en tevens de overwogen oplossingen beschrijft (bijv. afbetalingsplannen die reeds werden overeengekomen met de schuldeisers).

Verzoekschrift tot kwijtschelding

Sinds een wet van 07/06/2023 is het niet langer nodig om het kwijtschelding van schulden aan te vragen in geval van een faillietverklaring. Dit wordt automatisch toegekend, tenzij een belanghebbende persoon bezwaar maakt door middel van een verzoekschrift.

3° DE BALANS VAN DE ACTIVITEITEN

Vraag de accountant om een kopie van de laatste becijferde balans, en leg uit waarom de boekhoudkundige overzichten na die datum ontbreken (onnodig om hier al te diep op in te gaan, de meest voorkomende uitleg = geen geld meer om de boekhouder te betalen...).

Als er niet het minste boekhoudkundige overzicht beschikbaar is, zou de rechter genoegen kunnen nemen met een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de laatste maanden.

4° STAAT VAN DE ACTIVA (bezittingen) EN PASSIVA (schulden)

Dit is ongeveer hetzelfde werk als voor de aanvraag van een CSR, maar dan veel minder gedetailleerd.

Wat de ACTIVA betreft , (Regsol noemt dit de "klantenlijst"), verstrekt u de lijst van de activa van de zelfstandige (onroerende goederen, wagen, gereedschap, … met inbegrip van zijn bankrekeningen en hun saldi) en de lijst van openstaande vorderingen (met boekhoudkundige bewijsstukken en de contactgegevens van de debiteuren) zodat de curator deze vervolgens kan invorderen. Wat de materiële vlottende activa betreft, kan een beknopte beschrijving volstaan indien zij geen marktwaarde hebben. Als zijn eigendom wordt gedeeld met de echtgeno(o)t(e), moet dit worden vermeld.

 !!! Opgelet !!! Als het faillissement wordt aanvaard, worden de banken hiervan in kennis gesteld en zullen alle rekeningen van de cliënt worden geblokkeerd. U moet hem adviseren om voldoende geld op te nemen om veertien dagen van te kunnen leven, de tijd die de curator nodig heeft om de situatie te deblokkeren. Zo hoeft u deze laatste niet onder druk te zetten om met hoogdringendheid op te treden.

Wat de PASSIVA betreft, (Regsol noem dit de “leverancierslijst”), moet u een overzicht verstrekken van alle schulden. Voor elke schuldvordering is een bewijsstuk vereist, DAT IN HETZELFDE DOCUMENT als het overzicht MOET WORDEN GESCAND (het programma voorziet inderdaad slechts één plaats om deze informatie op te nemen).

U zou hier eerder vaag kunnen blijven. Als u immers een al te volledig overzicht verstrekt, zou een vergetelheid u later kunnen worden aangewreven.

5° DE PLAATS WAAR DE BOEKHOUDING WORDT BEWAARD EN DE CONTACTGEGEVENS VAN DE BOEKHOUDER VAN DE ZELFSTANDIGE

Zelfs indien de relatie met de boekhouder is beëindigd omdat deze laatste niet meer werd betaald, heeft de boekhouder niet het recht om de informatie waarover hij beschikt achter te houden. Hij zal de rechtbank dan ook de nodige antwoorden moeten verschaffen, wanneer zij hem hierom verzoekt.

6° HET PERSONEELSREGISTER

Indien de onderneming personeel in dienst heeft of de afgelopen achttien maanden personeel in dienst heeft gehad, alsook de contactgegevens van het sociaal secretariaat.

7° GEGEVENS OVER EVENTUELE ZEKERHEDEN EN BORGEN

Indien van toepassing, de lijst met de namen en adressen van de natuurlijke personen die zich persoonlijk kosteloos zeker hebben gesteld voor de onderneming.

8° DE LIJST VAN VENNOTEN

Indien het een vennootschap betreft waarvan de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn, alsook het bewijs dat de vennoten op de hoogte werden gebracht.

.

!!! Opgelet !!! De faillietverklaring moet binnen 6 maanden na de stopzetting van de activiteit worden gedaan, anders is het faillissement niet meer mogelijk. De indiening van de faillissementsverklaring in Regsol moet dus ongeveer 15 dagen voor het verstrijken van de termijn plaatsvinden. Als u te dicht bij de vervaldatum bent, is het raadzaam een advocaat in te schakelen die ervoor zorgt dat de rechtbank deze termijn niet overschrijdt. Als de toelating te laat gebeurt, moet de zelfstandige zijn ondernemingsnummer bij de ECB uitschrijven (89€) en de CSR invoeren.

Voor een drukbare versie, klik hier

CHECKLIST - failliet via Regsol

[1Aarzel niet om hulp of advies te vragen aan het COm, het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden, waarmee wij een samenwerkingsprotocol hebben opgezet, zie ons artikel van december 2021

Soutien & Partenaires

Agenda

April 2024 :

Nothing for this month

March 2024 | May 2024

  • Evenement CAMD
  • Evenement partenaire
  • Formation

Newsletter