Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Een klacht neerleggen tegen een gerechtsdeurwaarder (AUGUSTUS 2015)

Wie kan een klacht neerleggen?

De klacht kan worden neergelegd in naam van de schuldenaar, in welk geval hij de brief moet ondertekenen, of in naam van de dienst schuldbemiddeling. In dat geval moet een kopie van de schuldbemiddelingsovereenkomst worden bijgevoegd, ondertekend door de schuldbemiddelaar en de schuldenaar of bij gebreke een gemandateerde.

Waar klacht neerleggen?

Voor Brussel moet u de klachten richten aan:

Arrondissementskamer van gerechtsdeurwaarders van het arrondissement Brussel
Mijnheer de Beheerder
Klein Eiland 9
1070 BRUSSEL

Als het gaat om herhaaldelijke praktijken raden wij u aan ook een kopie van uw klacht(en) naar de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders te sturen. Dit is het adres:

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
Mijnheer de Voorzitter
Henri Jasparlaan 93
1060 BRUSSEL

Hoe verloopt de procedure?

De tuchtprocedure verloopt als volgt (art. 545 en volgende van de wet van 7 JANUARI 2014 tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders, Belgisch Staatsblad 22/01/2014, p. 5215):

 1. Uw klacht wordt onderzocht door de Raad van de Arrondissementskamer.
 2. De betrokken deurwaarder wordt opgeroepen en gehoord.
 3. Ofwel is de Raad van oordeel dat het feit geen aanleiding geeft tot het instellen van een tuchtprocedure. In dat geval wordt u hiervan op de hoogte gesteld per aangetekend schrijven. Deze gemotiveerde beslissing wordt ook naar de Procureur des Konings en naar de verslaggever van de Nationale Kamer gestuurd.
  Als u het niet eens bent met deze beslissing heeft u nog de mogelijkheid om, binnen de veertien dagen na de verzending van het aangetekend schrijven, de beheerder te verzoeken om uw dossier aan de tuchtcommissie voor te leggen.
 4. Ofwel oordeelt de Raad van de Arrondissementskamer dat er reden is om een tuchtprocedure te starten. In dat geval zijn er twee mogelijkheden:
 • Ofwel oordeelt de Raad dat een lichte sanctie volstaat. Zij stuurt het dossier dan door naar de tuchtcommissie die bevoegd is om een lichte sanctie op te leggen.
 • Ofwel oordeelt de Raad dat een zware sanctie nodig is en stelt zij een dossier op dat zal worden doorgestuurd naar de Rechtbank van eerste aanleg.
U kunt vragen om gehoord te worden door de Tuchtcommissie en u kunt, indien u dat wenst, zich laten bijstaan door een advocaat (opgelet: dit gebeurt niet automatisch ; u moet het vragen).

Dit is de link naar de volledige wettekst.

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief