De Krant van Maart/April 2022

Hallo allemaal,

Eerste nieuwsbrief van 2022

In dit nummer vindt u :

OPLEIDING :

De volgende opleidingssessies zijn gepland :

De volgende geplande opleidingen zijn :

  • Vordering van belastingschulden bij (ex-)echtgenoten en (ex-)wettelijk samenwonenden (in het Frans - volzet) gegeven door Sylvie Moreau op 22 april 2022
  • Nalatenschappen en bemiddeling : de goede reflexen van de bemiddelaar (in het Frans - nog plaatsen beschikbaar) gegeven door Sylvie Moreau op 5 mei 2022
  • Hoe begeleidt u het best een persoon in CSR als minnelijke schuldbemiddelaar ? (in het Frans - nog plaatsen beschikbaar) gegeven door Gilles Bruneau op 20 mei 2022
  • Wat dient u te weten over consumentenkrediet om beter te kunnen onderhandelen met krediet gevers ? (IN HET NEDERLANDS – nog plaatsen beschikbaar) gegeven door Claire de Schaetzen op 1 en 8 juni 2022
  • Hoe kunnen we het de mensen gemakkelijker maken om hun budget te beheren ? (in het Frans - nog plaatsen beschikbaar) gegeven door Anne Marie Trivier en Denise Douin op 15 juni 2022.

Inschrijving en informatie op onze website onder het tabblad "OPLEIDING".

ROL ALS VAKVERENIGING :

Gespreksconferenties-Rondetafelgesprekken :

Opgelet : er zijn enkele wijzigingen ten opzichte van het schema van september.
Het volgende rondetafelgesprek zal plaatsvinden op 28/04/2022 en heeft als thema het budget. Na een presentatie van de door de CEBUD opgestelde "minimale referentiebudgetten", zal u worden uitgenodigd uw zienswijze over dit onderwerp te delen. Dankzij de verbeterde gezondheidssituatie zullen we elkaar eindelijk "face-to-face" kunnen ontmoeten met nog altijd de mogelijkheid om de presentatie op afstand te volgen. De uitnodiging is HIER beschikbaar

Intussen werden de dia’s van de Juridische Actualiteit en die van het rondetafelgesprek over de uitwisseling van goede praktijken op het gebied van schuldbemiddeling beschikbaar gesteld op onze website. Klik op de links om de documenten te raadplegen.

Verdediging van de belangen van onze sector :

Het is ons bekend dat het onderwerp schuldbemiddeling op de agenda staat van de minister van Economische Zaken, wat de minnelijke invordering betreft, en op die van de minister van Justitie, wat gerechtelijke invordering betreft. Wij volgen de vooruitgang die in de dossiers geboekt wordt op de voet en zullen u op de hoogte houden van elke belangrijke nieuwe ontwikkeling.

In dit verband kunnen wij u reeds een samenvattende tekst bezorgen van mevrouw Mosselmans, vrederechter van het 3de kanton van Brussel, waarin de huidige invorderingsprocedures en enkele van de ter tafel liggende voorstellen worden geanalyseerd.

Wij hebben intussen de handen in elkaar geslagen met onze Vlaamse (SAM) en Waalse (Observatoire du Crédit et de l’Endettement/Observatorium voor Krediet en Schuldenlast) tegenhangers, alsook met het Belgisch Netwerk tegen Armoede (BAPN), om gemeenschappelijke eisen van de hele sector uit te werken en ter tafel te leggen. Hier vindt u reeds de synthesetekst die de eisen op het vlak van de CSR samenvat.

In het kader van deze samenwerking brengen wij ook verslag uit van een studie van het Observatorium voor Krediet en Schuldenlast over de CSR en over de meest recente statistieken. (alleen in het Frans)

OPDRACHT VAN JURIDISCHE BIJSTAND :

UITGEKOZEN VRAAG : Tijdens een van onze permanenties kregen we een vraag van een persoon die meer wilde te weten komen over leningen op pand en de Berg van Barmhartigheid. Hier vindt u een samenvatting van de verschillende antwoorden die we hebben kunnen verzamelen.

Wij hebben ook de beslagen nader bekeken, die door de FOD Financiën worden toegepast op de rekeningen van begunstigden van het leefloon of gelijkgestelde inkomens. Wij publiceren in dat verband :

  • Een stand van zaken van het probleem van de beslagen op de rekeningen van begunstigden van het leefloon of gelijkgestelde inkomsten.
  • Een voorbeeldbrief om de versnelde vrijgave aan te vragen van bedragen die geblokkeerd zijn op de rekeningen van begunstigden van het leefloon of daarmee gelijkgestelde inkomens.

JURIDISCHE PERMANENTIE : Het voornaamste juridische nieuws en andere voor de sector nuttige informatie wordt a rato van ongeveer 2 publicaties per week opgenomen in de rubriek "juridische actualiteit". Aarzel niet om deze rubriek van tijd tot tijd te raadplegen.

Voor het overige hebben wij de laatste wijziging van de ordonnantie ’Water’, die op 24/12/2021 is goedgekeurd, van naderbij onderzocht en contact opgenomen met Vivaqua om de laatste grijze zones op te helderen. In deze nieuwsbrief vindt u onze analyse van de nieuwe procedure, alsook een overzicht van de verschillende fasen van de procedure

PREVENTIEROL :

In de eerste plaats moeten wij u meedelen dat de groepsinformatiesessies over de collectieve schuldenregeling, die één keer per maand in de lokalen van het Steunpunt werden georganiseerd, zijn opgeschort. Om verschillende redenen trekt de voorgestelde formule niet langer deelnemers aan en daarom hebben wij besloten deze sessies tot nader order op te schorten.

Ten tweede kondigen wij de deelname aan van het Steunpunt aan de week van de preventie van schuldoverlast die in juni in het Brueghelcentrum wordt georganiseerd. Meer informatie volgt, maar u kunt nu al kennis nemen van de eerste details door HIER te klikken. (alleen in het Frans)

Veel leesplezier !

© Centre d’appui — 2022