Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Aan de consument moeten gratis de afrekening en een kopie van de kredietovereenkomst worden bezorgd (SEPTEMBER 2019)

Wij hebben onlangs vernomen dat sommige kredietverstrekkers kosten aanrekenen om de schuldenaar een kopie van het contract en een afrekening van hun schuld te bezorgen.

AXA, bijvoorbeeld, brengt jaarlijks 10 euro in rekening voor de mededeling van de afrekening en 50 euro voor de kopie van de kredietovereenkomst.

Dit is zonder meer onwettig ! Art. VII.106 §4 van het Wetboek van Economisch Recht bepaalt immers het volgende: Elke betaling gevraagd overeenkomstig de §§ 1 en 2 (d.w.z. bij betalingsachterstand of na beëindiging van de kredietovereenkomst) moet omstandig omschreven en verklaard worden in een document dat gratis aan de consument overhandigd wordt.

Hieronder vindt u een nieuwe voorbeeldbrief ("verzoek om afrekening inzake een consumentenkrediet") die nuttig kan zijn als u met dit soort problemen wordt geconfronteerd

Ter verantwoording van de bedragen die de kredietgever vordert (debetrente, verwijlintresten, boetes, enz.), is deze verplicht het volgende mee te delen of te bezorgen:

  • een kopie van de kredietovereenkomst en de algemene voorwaarden ;
  • de aflossingstabel ;
  • een geactualiseerd en gedetailleerd overzicht van de gevorderde bedragen en de bedragen die vóór de opzegging zijn betaald.

Als het krediet werd opgezegd:

  • de datum van de opzegging (of zelfs een kopie van de aangetekende brief zoals bepaald in Art. VII 105 van het WER) ;
  • het verschuldigd blijvende saldo (hoofdsom, intresten en eventuele kosten) op het tijdstip van opzegging ;
  • een gedetailleerd overzicht van de bedragen die na de opzegging werden gevorderd en betaald.

We merken op dat dit slechts een toepassing is van het algemene beginsel van de wettelijke bewijslast inzake verplichtingen zoals bepaald in artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek : “Hij die de uitvoering van een verbintenis vordert, moet het bestaan daarvan bewijzen. Omgekeerd moet hij die beweert bevrijd te zijn, het bewijs leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht.”

Deze verplichting wordt ook herhaald in artikel 6, lid 1, van de Wet betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. Elke minnelijke invordering van een schuld dient te starten met een schriftelijke ingebrekestelling gericht aan de consument. Deze ingebrekestelling dient op een volledige en ondubbelzinnige wijze alle gegevens omtrent de schuldvordering te omvatten. De ingebrekestelling dient minstens de volgende gegevens te vermelden:
3° een duidelijke beschrijving van de verplichting die de schuld heeft doen ontstaan;
4° een duidelijke beschrijving en verantwoording van de bedragen die van de schuldenaar geëist worden, met inbegrip van de geëiste schadevergoedingen en nalatigheidsinteresten
;

Stukken (afrekening - overeenkomst...) aanvragen 09-2019

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief